ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1925 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 9:49часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.И.С., редовно призован, се явява лично и с адвокат М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника началник на РДНСК Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощно А.К., гл. експерт в отдел „Координация и контрол“ при РДНСК, която е с юридическо образование.

Явява се вещото лице К.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната и на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против действия на органа по изпълнението, извършени на 07.09.2014г. и изразяващи се в изпълнение на заповед № ДК-02-ЮИР-26/01.12.2010г. на началника на РДНСК ЮИР, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Жилищна сграда“ находящ се в поземлен имот №133 по плана на новообразуваните поземлени имоти в местността „Митков мост“, землище на гр.Черноморец, община Созопол.

Съдът ДОКЛАДВА, че за процесуална икономия е назначил исканата от жалбоподателя експертиза и заключението по тази експертиза е изготвено и депозирано на 02.12.2016г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

 

АДВОКАТ М. – Поддържаме жалбата, като в нея се възразява по допустимостта, но ние уточняваме, че не обжалваме акта по АПК, а обжалваме действията на органа, обжалваме самите действия.

Понеже принудителното изпълнението е проведено чрез трето лице, оставям на съда да прецени дали това лице да е ответник в настоящото производство.

Считам, че и преписката е непълна, необходимо е да бъде допълнена с протоколите, които са свързани със случая и са съставени по време на изпълнението, а не само тези, които са представени преди изпълнението, които оспорваме по съдържание. Ние твърдим, че сме пристъпили към доброволно изпълнение в момента на получаване на заповедта за възлагане. Не са представени всички протоколи по Наредбата, а тези преди изпълнението не удостоверяват действителното положение. В тази връзка молим да бъде разпитан един свидетел.

Моля да се отрази, че всички сочени от нас протоколи не са съставени съгласно Наредбата. Да, това са вътрешноведомствени актове, но ние твърдим, че няма такива, които да сочат, че са такива.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Поддържам становището, което съм представила. Моля да приемете административната преписка и заявявам, че поддържам искането, което съм направила за разпит на двама свидетели, но не ги водя в момента, защото са заети. Същите са на премахване, а и не съм сигурна дали ще ги допуснете. С разпитът им ще установявам фактите, свързани с премахването. И двамата са присъствали на премахването на незаконния обект. Би могло да се каже, че ще доказваме едни и същи обстоятелства, поради което, ако съдът прецени, може да допуснете само един свидетел.

АДВОКАТ М.: Ние твърдим, че сме започнали поетапно разграждане на сградата. Моля, ако допуснете свидетел на ответника, нашият свидетел също да бъде разпитан в същото заседание, паралелно с техния.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Протоколи 1 и 2 са преди започването на събарянето, протокол 3 и 4 е след това, а протокол 5 е свързан с плащането, той е в друг раздел, касаещ финансовите отношения.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата договор от 01.09.2016г. за възлагане на доброволно изпълнение и молба за обезпечаване на доказателства по депозирана по образувано пред районен съд  Бургас гражданско производство.

ПРИЕМА представените от административният орган писмени доказателства, съгласно опис на л. 6 и л.7 от делото, както и представените със становище от 04.11.2016г. писмени доказателства.

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на един свидетел, воден от жалбоподателя и един свидетел воден от ответника, които ще установят факти относно състоянието на строежа преди пристъпване към принудителното изпълнение на 07.09.2016г.

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

К.Д.М., 65г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Представил съм заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Посетихте ли сградата на мястото?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Да, посетих мястото.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Според впечатленията Ви и техническата Ви компетентност, има ли данни и следи от последващо въздействие върху строежа и сградата, има ли доразрушаване?

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Противопоставям се на така зададения въпрос.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Има ли данни за последващо въздействие върху строежа.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Последващо действие след самото действие по събарянето не се установява, т.е. след като е минала машина, най-вероятно багер, това което видях е, че просто стои купчината строителни материали, които са там.

Тази купчина от строителни материали може да бъде оставена само от машина, не може да бъде от човешка ръка. Говорим за огромна купчина, в заключението си аз описвам, че има един ъгъл и една стена несъборени, заради съседен навес, който не е бил обект на събаряне и за да бъде оставен цял, в основата - посока север-севороизток, където е навеса до сградата, не е допремахнат процесния строеж. Не е допремахната по отношение на първи етаж, стените до второ ниво и част от плочата на тази ъглова североизточна стая или помещение на първия етаж. Всичко друго е ломено с машина. Казвам го без чувства и така стои до мястото и след огледа, мисля че беше към края на ноември, преди датата на издаване на експертизата, преди да постъпи заключението в съда. Това беше два-три дни преди да предам експертизата в съда. Съборената сграда е невъзможна за обитаване. В констатациите ми в заключението съм посочил за наредени керемиди в югозападния ъгъл и наредени пластмасови дограма в това помещение, в североизточната част са и това е констатация на базата на огледа.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Бихте ли посочили, технически какъв е бил механизма на събаряне?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Отгоре надолу е събаряно, като най-вероятно с кофата на багера е посягано. Багерът има кофа и с нея е събаряно.

Сградата е около 80 кв.м, така сочи и колежка по друго дело, около 9м/9м. Гласните данни са, че сградата е 9м/9м по план. Има и снимки, представени по делото, по които може да се определи подобна площ на сградата, а и от огледа на място съм стигнал до този извод. До този извод стигам и от наличието на тази частично оставена стоманобетонова плоча в североизточния ъгъл, а и по данни на жалбоподателя, че над втория етаж не е имало стоманобетонна плоча, а само пояс и върху този пояс е бил нареден дървен гредоред за таванска конструкция и дървен гредоред за покривната конструкция. А и купчината, която споменах, тя е образувана просто от придърпване с багера на част от сградата, едно след едно. За това съдя от факта, че оградата от югозапад е повредена и от данните и следите оставени на терен, има следи от две вериги, багерът е бил верижен, а не колесен, подходил е към сградата от юг на север, а оградата е от запад. Оградата е на около 5-6 метра, не съм го мерил точно, защото до оградата, където е увреждана, жалбоподателят е поставил каравана,  която е около 2 метра, до оградата има пространство от 60-70 см. След това следва част от пътеката до пътя, който 3 метра и нещо и купчината от строителни отпадъци - там има около 3 метра, което значи общо към шест, шест и нещо метра.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. –  Казвате по 1 въпрос, в точка 1.3, че на две дръвчета са счупени короните и са нарушени стъблата. Да разбирам ли, че са причинени и вреди върху тези 44  кв.м настилки?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Това е част от подхода за морета. Настилката е затрупана със строителни отпадъци и не може да се установи дали е замърсена или е частично нарушена.

На дръвчетата са счупени короните. Вида на дърветата е установен по данни на жалбоподателя. Зимно време не мога да ги познавам кое дърво какво е.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. –  Необходимо ли е било да има план за безопасност и здраве, с тази конструкция и този обем?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Според ЗУТ и според мен е трябвало да има план за безопасност и здраве, за да се предвиди риска. Това е сграда с масивна конструкция, и покривна конструкция.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Технологията на премахване на такива сгради изисква ли анализ на конструкциите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Не. След като сградата е била установена като незаконна още през 2010г., до момента на събарянето - 2016г., ако имаше проблеми по конструкцията, те щяха да се проявят при експлоатацията на сградата. Това се предполага и по приложените снимките и аз наблюдавам нормална сграда.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Какво е предназначението на конструктивното становище - какво следва?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Аз не съм конструктор по професия и специалност. Конструктивното становище обичайно, установява възможно ли е някаква налична конструкция да понесе допълнителни експлоатационни натоварвания при вътрешни преустройства, при пристрояване и надстрояване, което води до допълнително натоварване, както и на основата под сградата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Сграда с такава конструкция може ли да бъде бутната или да се разгражда.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ ЧИВСОМ – След като е направено нещо, значи може и да се развали. За техническата безопасност и по въпроса как е поставен в експертизата, въпрос 3, изрично съм описал технологичния ред за премахването, как може да се извърши за да се запазят годни материали и съм описал кои, посочено е в самата експертиза.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Може ли предприетият метод на събаряне с кофата на багера да доведе до запазване на материалите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – По изпълнение начин на събарянето, не може да се получи добив на материали за втора употреба.

АДВОКАТ М. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К. – В заключението си по т.1 пишете, че след събарянето са причинени вреди. Откъде правите този извод?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – На първо място „смачканата” бетонова част на южната ограда, в отсек около 4 метра от веригите на багера и следите на същия багер, които си стояха на място при огледа, който направих.

В същото време, на място стоеше и отметната частта от металната, ажурната ограда – тип „Метро”, защото в магазин „Метро“ започнаха да я продават за първи път тази ограда в България аз съм си я кръстил „Метро“, та в отметната част, по посока съседен от юг друг имот, за да може да влезе багера.

Видимата част е 15см, което е по продължение на морето, представлява правоъгълниче от бетон, арматурата се вижда. За оградата имаме бетонова основа, не съм я копал колко е дълбока под земята, но видимата част е 10-15 см., на която има заанкирани, захванати метални колонки и на тях е закрепена тази мрежа. Метална мрежа не е като оградните мрежи, които са на руло, а е на правоъгълничета, с релеф. Това е нова мрежа, започнаха да я продават през 2001г., лично аз съм я кръстил „Метро“. Това е по отношение на оградата.

По отношение на дръвчетата – видими са следите на падане на тези отломки върху дърветата. И други дървета има по тази редица, по западната ограда, но другите дървета са имали късмет да не са повредени. Те са само 2, където са наредени, от 7-8 дръвчета.

По отношение на тревните площи и на настилките - изрично казах и повтарям, че те са затрупани със строителни отпадъци и са повредени, защото най-малкото трябва да се почистят от строителните отпадъци .

ВЪПРОС на СЪДА – Какво имате предвид когато казвате „отметната ажурена“ ограда?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Ако тук е ъгълът на тази мрежа (посочва ъгъла на банката), мрежата е откачена от края, до кола, който е на 4 метра. И насам (посочва в противоположната посока от ъгъла на банката) има друга масивна ограда. Багерът е влязъл през съседен имот, двама или трима други са я завъртели мрежата в тази посоката, за да може влезе багера. Тя е все пак 1,50м.-1,60м. висока, с точкови заварки, фактически тя е поставена там, но е наклонена.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К. – Тази отметната ограда може ли да се възстанови?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Отметнатата ограда може да се поправи и да се възстанови положението по линията на оградата.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К. – Ако Ви покажа две снимки, може ли да отговорите по отношение на коя оградата говорите, защото аз не виждам бетонови основи?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Не сте снимали от правилния ракурс. Аз твърдя, че го има този бетонов пояс и той е там.  Ходил съм на оглед и съм го видял, то се вижда – има си я бетоновата основа.

 

Съдът предяви на вещото лице снимковия материал по делото от л.89 до л.95.

 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Ето я основата на оградата. Където е пръстчето ми, една сива лента, точно като бордюрче, казвам основа, защото потъва в земята и защото не знам колко е дълбоко.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К. – Ако всичко е затрупано, как преценихте че квадратурата от 40,90 кв.м. бетонова настилка е нарушена?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Северната стена на сградата, на съборената сграда, не е нацяло съборена и тъй като багерът е работил предимно от чуждата страна, от северната страна е видим ъгълът, който е до навес, който е защитен с оставени два зида на първия етаж и част от стоманобетон на втория етаж. От северната страна, до ъгъла към пътя, има видими данни също, има недосъборена част, тя е съборен еркер или козирка – стоманобетонов, на първия етаж на северозападния ъгъл, от където взимам размера на пътеката с каменни плочи по западната фасада на сградата. От южна страна - започва видимо при края на отломките и се виждат каменните настилки. Преценката ми е от мерките на място, може да съм сгрешил няколко сантиметра, но е толкова. Измерих го по очертанията на сградата, по елементи, които ги има на место. Североизточният ъгъл стои, югозападният - стои. Когато имаме виснал еркер - имаме стена, която стена дава условно казано някакъв размер.

Изразих се точно и конкретно, а и площта е установена от друго вещо лице, по друго дело.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К. – Какво значи, че са причинени вреди на затревените площи?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Когато площта се замърси със строителни отпадъци, също е вреда. Не може да се установи дали са потъпкани тревните площи, защото са покрити със строителни отпадъци. Как точно ще въздействат строителните отпадъци след почистването на тревата, не може да се каже.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К. – Кога констатирахте това?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Огледът правих 2-3 дни преди предаването на заключението, значи в края на месец ноември.

ВЪПРОС на СЪДА – Бихте ли посочили коя е западната ограда, тази, която е нарушена ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Не, южната е нарушената ограда, западната не е пипана изобщо. Това е към пътя, има портал, единична врата след нея, тя си стои без проблеми. Повредената е тази с бетонова основа и отметнатия сектор.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – При събарянето къде е било местоположението на багера?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – От юг на сградата. Това е видимо от следите от верижния багер. Не мога да определя и не знам дължината на рамото на кофата, но оттам е минал, от юг, за да влезе в двора. От толкова далеч не може да се събаря и е влязъл от юг.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Оспорвам заключението в т.1. Считам, че няма как да се прецени причинно-следствената връзка между премахването и приблизителните размери и неразчистената строителна площадка, няма как да бъдат установени както вредите, така и размерите им.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.02.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани. 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.33 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: