ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1924 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Векстрейд-7“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Д. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“ - Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от ст.юк. Д.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

         По хода на делото:

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

СТ.ЮК.Д.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „Векстрейд-7“ ЕООД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр.***срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-394-0345629/03.07.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) - запечатване на търговски обект клуб ***находящ се в гр. ***и е забранен достъпът до него за срок от 15 дни, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС.  

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата с вх.№ 8236/20.7.2018г. административната преписка.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 8583/30.07.2018г. административната преписка.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 9151/14.8.2018г. молба – становище от жалбоподателя по делото.

ДОКЛАДВА постъпили с вх. № 9838/31.8.2018г. доказателства от ответника, представени в изпълнение на разпореждане № 4128/27.8.2018г.

ДОКЛАДВА изисканото административно дело № 1750/2018 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ.Д.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания. Принудителна административна мярка се налага при установяване на нарушение, както и с превантивна цел. Моля да задължите административния орган да предостави актовете за приключване на образуваните при проверката административно-наказателни производства или наказателни постановления във връзка с извършената проверка, по повод на която е наложена принудителната административна мярка, тъй като по думите на клиента ми са били прекратени наказателните производства във връзка с административните нарушения, по повод на които е наложена принудителната административна мярка. Моля да задължите административния орган да представи актовете, с които са приключили административните производства, поради което искам съдът да задължи административния орган да представи доказателства за начина, по който е приключило административно-наказателното производство, тъй като на този обект след проверката като е наложена принудителната административна мярка, са извършени още 2-3 проверки,  при които не бяха установени нарушения. Моля да задължите органа да представи документи във връзка с тези проверки и констатациите при тях, тъй като считам, че имат отношение към съответствието на принудителната административна мярка с целта на закона. Няма да представям нови доказателства.

СТ.ЮК.Д.: Оспорвам жалбата. Противопоставям се по искането на страната. Искането е неоснователно.

По първото искане - съставени са актове не само за неиздаване на касов бон, а и актове за разлика в касата, които актове могат да бъдат прекратени. Те се прекратяват с резолюция, но не са част от принудителната административна мярка, тъй като изрично е посочено, че тази принудителна административна мярка е наложена само единствено заради неиздадения касов бон и актът, с който  не е издаден касов бон. За неиздаване на бона няма как да има пусната резолюция за прекратяване на преписката, тъй като дори и да е за една стотинка неиздадения бон, практиката е на НАП е да се издаде наказателно постановление.

По второто искане за представяне на доказателства за други проверки, при които няма установено нарушение – те нямат нищо общо с извършената преди това проверка. В случая, е извършена проверка, има нарушение, издадена е принудителна административна мярка. При друга проверка ще има друга принудителна административна мярка. Всяко административно нарушение се санкционира отделно.

 

АДВ.Д.: Тъй като принудителната административна мярка не е санкция, тя е мярка, която има превантивна,  превъзпираща и превъзпитаваща функция. Последващите проверки са относими, с оглед постигане целта на принудителната административна мярка, а именно данъчно дисциплиниране на съответния субект.

 

СТ.ЮК.Д.: Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата и доказателсвените искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх.№ 8236/20.7.2018г. административната преписка, постъпилата с вх. № 8583/30.07.2018г. административна преписка, постъпилите с вх. № 9838/31.8.2018г. доказателства от ответника, както и административно дело № 1750/2018 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Относно направеното доказателствено искане за предоставяне на  актовете за приключване на образуваните при проверката административно-наказателни производства или наказателни постановления във връзка с извършената проверка, по повод на която е наложена принудителната административна мярка, съдът счита, че единственото относимо в случая доказателство би било това, касаещо приключването на административно-наказателното производство по акта за установяване на административно нарушение, касаещ неиздаването на касов бон, а именно АУАН № Ф 393636/09.07.2018 г., тъй като евентуалните мотиви за неиздаване на наказателно постановление или за отмяна на издадено наказателно постановление биха били от значение за настоящото дело.

Относно останалите административно-наказателни преписки, както и относно второто доказателствено искане, а именно: за представяне на протоколи от извършени на по-късен етап проверки, при които не са констатирани административни нарушения, съдът намира, че тези искани са неотносими към предмета на настоящото дело, поради което не следва да бъдат уважавани.

 

Предвид горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

УВАЖАВА  направеното искане за представяне на административно наказателната преписка, касаеща приключването на административно-наказателното производство по АУАН № Ф 393636/09.07.2018 г. и

ЗАДЪЛЖАВА  Началник отдел „Оперативни дейности“ - Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, в 7-дневен срок, считано от получаване на съобщението, да представи  служебно заверено копие от административно-наказателната преписка по АУАН № Ф 393636/09.07.2018 г.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ и отхвърля останалите доказателствени искания на жалбоподателя, а именно: тези, касаещи административно-наказателните преписки по издадени АУАН, различни от посочения по-горе АУАН № Ф 393636/09.07.2018 г. и за представяне на протоколи от извършени на по-късен етап проверки, при които не са констатирани административни нарушения.

 

 

АДВ.Д.: Нямам други доказателствени искания на този етап.

СТ.ЮК.Д.: Нямам други доказателствени искания на този етап.

 

За събирането на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  22.11.2018 г. от 14:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: