ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.03.                                                                    град Б

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети март                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1924 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Т.С., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. С.И., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ Д.З.Ч. - старши полицай **** РУП  гр. Б., редовно призован, явява се лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

ДОКЛАДВА, че в изпълнение на протоколно определение от предходно съдебно заседание с писмо от 29.12.2014 г. на началника на **** РУП, по делото е постъпила преписката, послужила при постановяване на оспорения административен акт, в т.ч. и оспорената заповед в оригинал.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило и писмо от Районна прокуратура – Б., с приложено към него постановление за прекратяване на наказателното производство от 12.09.2014 г.

 

АДВ. И.: Да се приемат представените нови писмени доказателства. Други доказателствени искания нямам.

ОТВЕТНИКЪТ Ч.: Да се приемат представените писмени доказателства.

Няма да ангажирам други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА изпратените от началника на **** РУП и от Районна прокуратура – Б. документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. И.: Моля да постановите решение, с което да обявите нищожността на оспорения административен акт или да го отмените изцяло, както и да ни присъдите направените от нас съдебно-деловодни разноски.

Представям писмени бележки, които моля да бъдат съобразени от съда при постановяване на съдебния акт.

ОТВЕТНИКЪТ Ч.: Според мен жалбата е неоснователна и моля да я оставите без уважение. Заповедта която съм издал аз, считам за напълно законосъобразна.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: