ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1924 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:57 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Т.С., редовно призован, явява се лично и с адв. С.И., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Д.З.Ч. - старши полицай **** РУП  гр. Бургас, редовно призован, явява се лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Делото е образувано по повод жалба от К.Т.С. чрез процесуален представител - адв. С.И. против Заповед  за задържане на лице с рег. № 209/03.09.2014 г., постановена от ответника Ч., в качеството му на ст. полицай при **** РУП гр. Бургас.

 

АДВ. И.: Поддържам жалбата. Представям списък на разноските. Други доказателства няма да соча.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Нямам какво да заявя. Придържам се към казаното от адв. И..

ОТВЕТНИКЪТ Ч.: Считам, че подадената жалба е неоснователна. Няма да ангажирам доказателства, различни от приложените по административната преписка.

 

 

Съдът, с оглед заявеното от страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото. Независимо от изричното изявление на страните за липса на доказателствени искания, съдът намира, че с цел всестранно, обективно и пълно изясняване на фактическата обстановка следва да изиска прилагането на доказателства относими към настоящия правен спор, а именно: видно от докладна записка с рег. № 11830/29.09.2014 г. по описа на **** РУП гр. Бургас става ясно, че по повод задържане на жалбоподателя С. е образувано бързо досъдебно производство № 05-1361/2014 г. по описа на **** РУП при ОД на МВР гр.Бургас, БПор.№ 2806/2014 г. по описа на Районна прокуратура гр. Бургас. С оглед така предоставената информация, съдът счита за нужно да изиска информация от Районна прокуратура гр. Бургас относно движението на така изпратеното на 08.09.2014 г. бързо досъдебно производство, в т ч. и за наличието на евентуално постановени съдебни актове.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗИСКА от трето неучастващо по делото лице – Районна прокуратура гр. Бургас информация относно движението по бързо досъдебно производство № 05-1361/2014 г. по описа на **** РУП при ОД на МВР гр.Бургас, БПор.№ 2806/2014 г. по описа на Районна прокуратура гр. Бургас, както и евентуално постановените по същото съдебни актове.

С оглед заявените в жалбата твърдения за нечетлив представен по делото екземпляр на оспорената заповед, съдът ЗАДЪЛЖАВА началника на **** РУП гр. Бургас, да представи за прилагане по делото на Заповед за задържане на лице рег. № 209/03.09.2014 г. в оригинал, в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.03.2015 г.  от 13,50 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: