О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №2206

 

гр.Бургас , 17.09.2018г.

 

Административен съд  гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на седемнадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                       СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №1923 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано въз основа на административна преписка (във връзка с подадена жалба вх.№ИТ-00-71558/18.07.2018г. по опис на ТД на НАП Бургас), изпратена от началник отдел ОД Бургас.

Жалба вх.№ИТ-00-71558/18.07.2018г. по опис на ТД на НАП Бургас е  подадена до Директора на дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, от ЕТ „ИВО ЗЕТ- И. ПАСКОВ“, гр. Нова Загора, представляван от И. *** Пасков против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК- 390-0265984/03.07.2018г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП. Заповедта е издадена на осн. чл.186, ал.3 от ЗДДС.

С разпореждане от 23.07.2018г. съдът е оставил без движение жалбата, като е указал на жалбоподателя да внесе по сметка на съда дължимата държавна такса в размер на 50лв. Разпореждането е връчено на пълномощник на жалбоподателя на 3.08.2018г.

На 8.08.2018г. по делото е постъпила молба, подписана от жалбоподателя, в която последният изрично посочва, че с жалба вх.№ИТ-00-71558/18.07.2018г. по опис на ТД на НАП Бургас е реализирал правото си на административно оспорване на акта. Поради това иска съдебното производство да бъде прекратено, а преписката изпратена за произнасяне на адресата на жалбата.

При тези факти съдът намира, че делото не му е подведомствено.

Разпоредбата на чл.186, ал.4 от ЗДДС предвижда, че заповедите издадени на осн. ал.3 на текста подлежат на обжалване по реда на АПК.

От своя страна, разпоредбата на чл.81 и сл. от този кодекс регламентира производството по административно оспорване на индивидуалните административни актове, каквото производство е инициирал жалбоподателят, с подаване на жалба пред непосредствено по- горестоящия административен орган.

ЗДДС ограничава възможността за реализиране на административен контрол само в случаите на обжалване на разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на ЗПАМ и при искане за спиране на допуснато предварително изпълнение на акта, при влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение.

В случая, жалбоподателят сам е избрал към момента да реализира правото си на административно оспорване на акта по отношение на неговата законосъобразност. 

Затова и на осн. чл. 130 ал.1 и 4 АПК, ІV състав на Административен съд гр. Бургас,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1923/2018г., по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА жалба вх.№ИТ-00-71558/18.07.2018г. по опис на ТД на НАП Бургас,  подадена от ЕТ „ИВО ЗЕТ- И. ПАСКОВ“, гр. Нова Загора, представляван от И. *** Пасков против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК- 390-0265984/03.07.2018г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП на Директора на дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Определението  подлежи на обжалване с частна жалба, в 7 дневен срок от съобщаването му на страните и на Директора на дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, пред ВАС гр. София.

 

 

СЪДИЯ: