ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                          две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1923 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.М.А., редовно призована,  явява се лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.П.А., редовно призован, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник РОНСК Бургас, РДНСК - югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.И.Б., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – Н.Г.Б., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.Б., редовно призована, не се явява. За тях – адв. С., с представено от днес пълномощно.

В залата присъства и вещото лице С.И..

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            ДОКЛАДВА, че с определение от 17.02.2015 г. Г.И.Б., Н.Г.Б. и Д.Г.Б. са конституирани като заинтересовани страни.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

         Съдът ДОКЛАДВА, че с нарочна молба от 30.03.2015 г. жалбоподателите Й.А. и И.А. са поставили допълнителни въпроси към съдебно-техническата експертиза.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКТАТА А.: Въпросите, които съм формулирала в депозираната на 30.03.2015 г. молба и искането към нея по същество съставляват въпроси към вещото лице, на които ще моля то да отговори в днешно съдебно заседание.

 

         С оглед така направеното уточнение, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице С.И..

СНЕМА самоличността му както следва:

         С.Ж.И. – ** г., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Засяга ли това незаконно строителство общите части на сградата и да се посочат кои?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Преустройството, което е извършено в апартамента находящ се над апартамента на жалбоподателката по отношение на общите части, имаме изместване на външния зид. Преустройството по същество представлява замяна на парапета на съществувала преди преустройството тераса със зид. Съществуващият преди преустройството зид (външен, фасаден, ограждащ) не е променен с направеното преустройство. По мое мнение така направеното преустройство не засяга общите части на сградата.

ВЪПРОС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: При посещението Вие казахте, че има натоварване на плочата вътре. Защо не го написахте в експертното заключение?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Натоварванията са по така определените в конструктивното становище. Споделям написаното в конструктивното становище на колегата инженер. Допълнително натоварване единствено имаме по отношение на изградения зид от „итонг” 10 см с положената изолация и мазилка и с допълнителното експлоатационно натоварване на 2 кв. метра, които са приобщени от терасата към кухнята. Това е допълнителното натоварване.

         ВЪПРОС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Защо не направихте собствени замервания на това натоварване вследствие на допълнителното строителство?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В своето заключение аз цитирам и подкрепям натоварванията определените и заключението на конструктивното становище. Тези натоварвания, които имаме на зида и допълнителното натоварване цитирано в заключението, са в рамките на допустимото. Не е необходимо да се правят допълнителни изчисления на натоварването.

ВЪПРОС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: За теча от фекални води и влага от тоалетната, кой според Вас е причинителят и как може да се отстрани течът от фекални води?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В случая не е налице теч на фекални води. Това е влага, която не означава постоянно действащ теч от канализация. За мен тази влага е влага от компроментираната фугировка на плочките.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Има ли конструктивно изменение при извършеното преустройство?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По отношение на конструкцията на сградата, тя е „пълзящ” кофраж. Нямаме въздействие върху съществуващата конструкция на сградата.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Въпрос 1.2 считам, че е некоректно зададен. Считате ли, че тези дефекти констатирани от Вас са във връзка с изпълненото строителство от сем. Б.?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм констатирал възникнали дефекти в жилището. Считам, че влагата, която съм цитирал в кухнята и тоалетната е вследствие проникване на вода от съседния апартамент, което в частност се дължи и на некачествено изпълнение на строителните дейности по ремонта.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: В какво състояние е апартамента на жалбоподателката?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В добро строително състояние. Обитава се съвсем нормално.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

 

         АДВ. С.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         С оглед изчерпване на въпросите към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 280 лв., 200 лв. от които платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О.-200лв.-31.03.2015 г.)

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите Й.А. и И.А. в 7-дневен срок считано от днес, да внесат по сметка на Административен съд – Бургас сумата  от 80 лв., съставляваща доплащане по изготвената и приета от съда съдебно-техническа експертиза.

         При неизпълнение следва издаване на изпълнителен лист в полза на вещото лице.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането.

         АДВ. С.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становището на страните поради изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.: Поддържам жалбата. Преустройството и ремонтът, който е извършен е без разрешение. Няма наше писмено съгласие. Моля да ми се предостави срок за представяне на писмени бележки, които да изготвя и представя по делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да оставите жалбата без уважение като недопустима. Продължавам да твърдя, че РО „НСК” и РДНСК-ЮИР не следва да бъдат ответник по образуваното съдебно производство. При извършеното преустройство не се засяга конструкцията, поради което строежът следва да бъда определен като строителство ІV-та категория, което е извън компетенцията на началника на РДНСК и съответно на началника на РО „НСК”. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

         АДВ. С.: На първо място моля да постановите съдебен акт, с който да оставите без разглеждане жалбата като недопустима. При условията на евентуалност по отношение на основателността, моля да отхвърлите оспорването като неоснователно.

С оглед процесуална икономия, моля съдът да ми даде възможност да изложа тезата си в писмена защита. 

Моля да бъдат присъдени в полза на доверителите ми направените съдебно-деловодни разноски, за което представям списък по чл. 80 от ГПК.

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок считано от днес, в който същите могат да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: