ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 20.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети януари                                  две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1923 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.М.А., редовно призована,  явява се лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.П.А., редовно призован, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник РОНСК Бургас, РДНСК - югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Й.М.А. и И.П.А. против писмо с изх. № ТЗ-2361-00-635/02.09.2014 г. на Началник РО „НСК” Бургас при РДНСК – Югоизточен район.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Поддържам жалбата против писмото на РДНСК във всичките й части.

Представям молба с формулирано доказателствено искане, а именно допускане на съдебно-техническа експертиза, която да даде заключение как могат да се отстранят пораженията в апартаменти ни. В сезиращата жалба също сме поискали назначаване на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да извърши оглед на място и да отговори какви строителни дейности са извършени в съседния апартамент, както и да установи последиците в собственото на жалбоподателите жилище и причинната връзка на това.

Моля, вещото лице по тази експертиза да извърши проверка и да отговори дали за ремонта в съседния апартамент има издадено строително разрешение. Други доказателствени искания нямам.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като процесуално недопустима. На първо място считам, че няма годен предмет, който да се оспорва от страна на жалбоподателите. Ако приемете, че писмото е акт, с който се засягат права и задължения, тогава моля да се установи дали жалят мълчалив отказ или изобщо нещо, което касае задължения свързани с правомощията на РДНСК.  В исканията, които се правят в днешно съдебно заседание за експертиза дали РДНСК е нанесло тези поражения, още по-малко твърдя, че няма за РДНСК задължения за издаване на какъвто и да е акт по правомощията по чл. 224, чл. 225 и чл. 178 от ЗУТ, който да е продиктуван по искане на страна. Тези правомощия са изцяло служебното начало на органа.

Оспорвам искането за назначаване на съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертизи.

 

Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

По отношение на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, намира същото за процесуално допустимо, а по отношение относимостта към предмета на спора, съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт.

 С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши проверка на място, да отговори на въпросите на жалбоподателите формулирани в сезиращата съдът жалба (лист 3 от делото), както и в нарочна писмена молба депозирана в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 200 лв., платими от жалбоподателите, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ внесения предварителен депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.03.2015 г. от 14.10 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: