Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1976          Година 06.11.2018         Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, Х състав, на шестнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря Йовка Банкова

Прокурор                                                                                                                                   

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1922 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.172, ал.5 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

Образувано е по жалба на А.Е.А. с ЕГН: **********, с постоянен адрес ***, чрез адвокат Т.К. ***, със съдебен адрес:*** против заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-0304-000389/12.06.2018г. издадена от началник сектор към ОД на МВР гр.Бургас, РУ Несебър. Със заповедта на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца. С жалбата се прави искане да се отмени обжалваната заповед, като неправилна и незаконосъобразна, издадена при нарушение на материалния и процесуалния закон и да се присъдят направените по делото разноски.

Ответникът - Началник сектор „Охранителна полиция“ при Районно управление гр.Несебър - П Колев, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Акт за установяване на административно нарушение № 518874/12.06.2018г. (л.12 от делото) е съставен на Аркадиус Новак роден на ***г. в Полша, затова, че управлява лек автомобил с рег.№ СВ 3788 ММ, собственост на фирма „Еспас Ауто“ ООД, като не притежава свидетелство за управление и контролен талон, нарушава пътен знак В1 и не представя свидетелство за регистрация І част. 

Със заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0304-000389/12.06.2018г. издадена от началник сектор към ОД на МВР гр.Бургас, РУ Несебър (л.9 от делото), на основание чл.171, т.2а, б.А от ЗДвП е наложена на А.Е.А. принудителна административна мярка по чл.171, т.2а – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца. В мотивите на заповедта е посочено, че лек автомобил с рег.№ СВ 3788 ММ, собственост на „Еспас Ауто“ с управител А.Е.А., се управлява от Аркадиус Новак роден на ***г. в Полша, като при проверката е установено, че водачът не притежава свидетелство за управление на МПС.

Заповедта е връчена на 22.06.2018г., видно от направеното на нея отбелязване и е обжалвана с жалба вх.№ 251000-15221/04.07.2018г., подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Съгласно чл.172, ал.1 ЗДвП, принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, , 4, т. 5, буква „а“, т. 6 и 7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица. Със заповед № 251з-209/18.01.2017г. (л.26 от делото) на директора на ОД на МВР гр.Бургас, на основание чл.172, ал.1 от ЗДвП, са делегирани правомощия на изрично посочени длъжностни лица, включително и на началниците на сектори/групи „Охранителна полиция“ в РУ при ОД на МВР гр.Бургас, да издават заповеди за прилагане на принудителни административни мерки, с оглед на което процесната заповед се явява издадена от компетентен орган, в рамките на неговата правомощия.

В хода на административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване правото на защита на лицето.

Заповедта е мотивирана, тъй като съдържа фактически и правни основания за нейното издаване.

Заповедта е постановена в несъответствие с материалноправните разпоредби на закона.

Съгласно чл.171, т.2а, б.а от ЗДвП, за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки: прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство без да е правоспособен водач, не притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство, или след като е лишен от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред, или свидетелството му за управление е временно отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4 или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, за което са налице тези обстоятелства – за срок от 6 месеца до една година;

Видно от посочената разпоредба, тази ПАМ се прилага за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения на собственик на МПС, но не и на неговия водач или трети лица. В случая от представеното по делото свидетелство за регистрация на МПС част І (л.8 от делото), се установява, че управляваният от Аркадиус Новак лек автомобил с рег.№ СВ 3788 ММ, не е негова собственост, а е собственост на „Сожелиз-България“ ЕООД, а дружеството „Еспас Ауто“ ООД е юридическото лице, което може да използва превозното средство по силата на право различно от правото на собственост. А.А. не е собственик на автомобила и този факт не е спорен по делото, доколкото в обжалваната заповед е изрично посочено, че автомобила е собственост на „Еспас Ауто“ ООД. След като, лекият автомобил не е собственост на А.А., неправилно в обжалваната заповед той е определен като неин адресат и спрямо него е наложена ПАМ. Неправилното определяне на адресата на наложената ПАМ, води до незаконосъобразност на издадената заповед, поради нарушение на материалния закон, поради което същата следва да бъде отменена.

За пълнота на изложението, следва да се има в предвид, че в случая са били налице основанията за налагане на процесната ПАМ, но на дружеството-собственик на автомобила, а не на управителя на дружеството, което ползва автомобила, доколкото от събраните по делото доказателства се установява, че МПС е било управлявано от лице, което не е притежавало валидно свидетелство за управление.

С оглед на изложеното, поради неправилното определяне на адресата на ПАМ, обжалваната заповед се явява незаконосъобразна, като издадена в противоречие с материалноправните разпоредби на закона и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, следва да бъде отменена.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.1 от АПК, в полза на жалбоподателят следва да се присъдят направените по делото разноски в общ размер на 260,00 лева, от които 10,00 лева платена държавна такса за образуване на съдебното производство и 250,00 лева платено адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-0304-000389/12.06.2018г. издадена от началник сектор към ОД на МВР гр.Бургас, РУ Несебър.

ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Бургас да заплати в полза на „А.Е.А. с ЕГН: **********, с постоянен адрес ***, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 260 лева (двеста и шестдесет лева).

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: