ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1922 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Е.А., редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление Несебър към ОДМВР гр.Бургас – П. К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на А.Е.А. против заповед за прилагане на принудителни административни мерки №18-0304-000389/12.06.2018 г. издадена от началник сектор ОД на МВР Бургас, РУ Несебър, с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП е наложена мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалвания административен акт.

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№8711/02.08.2018 г. от ответника към което са приложени удостоверение №251000-17045/27.07.2018г. и заповед №251з-209/18.01.2017г..

АДВОКАТ КЕБЕЖДИЕВ: Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети като доказателства представените към нея документи. Представям и моля да приемете списък на разноските. Няма да соча други доказателства.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата, административната преписка и писмо вх.№8711/02.08.2018г..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ К.: Моля да уважите жалбата и да отмените изцяло атакуваната заповед по съображения подробно изложени в жалбата. Моля да ни присъдите направените по делото разноски, съгласно представения списък.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: