Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           2021                           09.11.2018 година                                   град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети  състав, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря М. В. и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 1921 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Регионална дирекция „Национален строителен надзор“ (ДНСК) чрез старши юрисконсулт Й.А., против Решение №918/29.06.2018г. на Районен съд - Бургас, постановено по НАХД №2194/2018г., с което е отменено Наказателно постановление № ЮИР-21-ЮИР-12/02.04.2018г., издадено от началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол –Югоизточен район /РДНСК-ЮИР/, с което за нарушение на чл. 168, ал.1, т.2 ЗУТ вр. чл. 4, ал.1 във вр. чл. 7, ал.3, т.12 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чл. 233 от ЗУТ и на основание чл. 6, ал.2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и чл. 239, ал.1, т.2 във вр. чл. 222, ал.1, т.15 от ЗУТ, на П.П.Г., в качеството му на управител на обединение "ПИРГ – ВИКТОРИ", ЕИК:177171520, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.“Макединия“ №26, е наложена "глоба" в размер на 300 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен, постановен в нарушение на процесуалните правила и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касатора, чрез надлежно упълномощения си процесуален представител, поддържа жалбата по изложените в нея основания.

Ответникът по касация – П.П.Г., в качеството му на управител на обединение "ПИРГ – ВИКТОРИ", чрез процесуалния си представител адв.С., оспорва жалбата като неоснователна. Излага подробни мотиви в представените по делото писмени бележки.

Представителят на Окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на П.П.Г., в качеството му на управител на обединение "ПИРГ – ВИКТОРИ", против наказателно постановление № ЮИР-21-ЮИР-12/02.04.2018г., издадено от началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол-Югоизточен район /РДНСК-ЮИР/, с което за нарушение на  чл. 168, ал.1, т.2 ЗУТ вр. чл. 4, ал.1 във вр. чл. 7, ал.3, т.12 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чл. 233 от ЗУТ и на основание чл. 6, ал.2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и чл. 239, ал.1, т.2 във вр. чл. 222, ал.1, т.15 от ЗУТ, на Грънчаров е наложена "глоба" в размер на 300 лева.

За да отмени процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при  съставянето на АУАН и издаването на НП са допуснати нарушения, като административно-наказващият орган е допуснал смесване на понятието нарушена норма и санкционна такава, както и че неправилно е определен субекта на наказателната отговорност.

Решението на Районен съд –Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящият съдебен състав напълно споделя изводите на Районен съд-Бургас, че в с случая неправилно е определен субекта на наказателната отговорност. В тази връзка наказващият орган не е следвало да ангажира административно-наказателната отговорност на П.П.Г., в качеството му на управител на обединение "ПИРГ – ВИКТОРИ", тъй като задължението за упражняване на строителен надзор е на юридическото лице обединение "ПИРГ – ВИКТОРИ". Именно за това юридическо лице е възникнало и задължението да уведоми писмено в 7-дневен срок от заверкатата органите на РДНСК. Отговорността за неизпълнението на това задължение се носи от търговското дружество като юридическо лице, а не от физическото лице, управител на същото. Аргумент за това са и цитираните по-долу разпоредби на ЗУТ, в които се борави с термините лице и лица, което означава, че това могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Според  чл. 168, ал.1, т.2 от ЗУТ в редакцията на нормата към посочената в НП дата на извършване на нарушението, лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за осъществяване на контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството. В ал.2 на чл. 168 е постановено, че строителният надзор се упражнява от консултант за строежите от първа до четвърта категория, а ал.4 предвижда, че лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на инвестиционното проектиране за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. След като в случая юридическото лице – търговец е лице, упражняващо строителен надзор, следва, че документите се подписват от представляващия фирмата. Съответно при извършени нарушения се ангажира отговорността на лицето упражняващо строителен надзор, в случая обединение "ПИРГ – ВИКТОРИ", съобразно чл. 83, ал.1 от ЗАНН. В този смисъл доводът на касатора, че законосъобразно е наложено административно наказание на ответника, е неоснователен.

При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон, съобразно изискванията на чл. 218, ал.2 от АПК, не бяха констатирани нарушения.

При така изложените мотиви съдът намира, че оспореното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила, а касационната жалба като неоснователна – да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №918/29.06.2018г., постановено по НАХД № 2194/2018 г. на Районен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.   

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

2.