ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,27.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми януари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1921 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Ищецът Д.Е.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д.Б., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Ч., надлежно упълномощен, с представено на л.50 от делото пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Т.П.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че с определение №99/12.01.2015г. производството по адм.д. №1921/2014г. и производството по адм.д. №2257/2014г. по описа на Административен съд гр. Бургас, са съединени и продължават в бъдеще под адм.д. № 1921/2014г.

 

АДВОКАТ Б. – Запознат съм с определението.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Получихме на 19.01.2015г. копие от определението, но аз бях в болнични така, че определението го получих вчера. С вчерашна дата съм написал писмо до началника на затвора, писмо наш № 279/26.01.2015г., в което го моля да се запозная с тази искова молба и съм изискал доказателства. Запознат съм с определението и с тази искова молба съм запознат.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че производството е образувано по две искови молби предявени от ищеца против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, в които се съдържат три обективно съединени иска. Първият иск е с цена 10 000лв. и обхваща периода от 08.11.2011г. до датата на завеждане на исковата молба. С него се претендира заплащане на неимуществени вреди настъпили поради бездействието на служители на ответника относно условията, при които се провеждат свижданията. Вторият обективно съединен иск е с цена 10 000 лв. за същия период от 08.11.2011г. до датата на завеждане на исковата молба, а претендираното обезщетение произтича от бездействие на служителите на ответника във връзка със задължението им ежедневно да осигуряват на затворниците, които не са заети с трудова дейност, културно-информационни мероприятия. И третият обективно съединен иск, който се съдържа в исковата молба по присъединеното адм. д.№2157/2014г. е с цена 15 000 лв. и обхваща периода от 01.02.2014г. до 17.10.2014г. и претенцията произтича от бездействие на служители на ответника за този период да осигурят на ищеца вегетарианско меню.

 

АДВОКАТ Б. – В тази връзка на основание чл.143, ал.2 от ГПК съм подготвил пояснение и допълнение към исковите молби, като съм представил копие на ответната страна. Това е във връзка с исканията ни.

Има и коментари във връзка с възраженията на ответника. Не представяме нови доказателства.

Имаме едно доказателствено искане във връзка с храната, във вр. с чл.84, ал.1, т.2 от ЗИНЗС, определянето и́ е по таблици, утвърдени от Министъра на правосъдието и Министъра на здравеопазването и искането ни е, да бъдат представени тези таблиците по чл.81 – това е относно искането ни за хранителния режим.

Уточненията, които представих с молбата са с правните основания.

По втората молба, във втората коригирана молба, има четири искания, които ищецът е посочил в 4 точки. По първата точка е посочил искания по чл.72 ППЗИНЗС. Във втората е посочил исканията по чл.73, като считам, че исканията по т.1 и т.2 са едно и касаят само свиждането, поради това считам, че това е едно искане.

По т.1 е предявил 8 000 лв. и по т.2 – 4 000 лв. В тази връзка коригираме иска за условията в стаята за свиждане и обезщетението, което претендираме да е в размер на 4 000 лв. общо.

По т.3 е посочено правно основание чл.40, ал.1, т.3 от ЗИНЗС – според защитата това е неправилно и коригираме искането на базата на чл.156 от ЗИНЗС – действителното правно основание е чл.156 от ЗИНЗС. Претенцията за бездействие на администрацията по отношение на плана за изпълнение на присъдата за изтърпяване на наказанието – също за 4 000лв., от поисканите 15 000лв., намаляваме на 4 000лв.

По т.4, относно ежедневните културно-информационни мероприятия, размерът на поисканата сумата от 5 000 лв., тук има увеличение на иска и той е в размер на 6 000лв.

По присъединения иск от адм.д. №22572014г. има намаление на иска на стойност 2 400 лв., от първоначално поисканите 15 000лв. на 2 400 лв.

В периодите няма изменение – периодите са от 08.11.2014г. до момента, с изключение на иска за вегетарианската храна, където периода е друг.

Нашето искане е във връзка с храната, чл.81 от ЗИНЗС да се представят таблиците, одобрени от министъра на правосъдието и министъра на здравеопазването, определящи хранителния състав на храната. И второто искане е да се представят таблица за храноден на неработещи затворници - мъже.

Нямаме други искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Не възразявам по направените искания. Моите искания се припокриват с тези на ищеца, тъй като в писмото до началника на затвора искам тези таблици и дневни меню, от които да е ясно каква храна яде затворника. След като ми бъдат предоставени, ще изразя становище по направените пояснения и допълнения, както и по новата искова молба, присъединена по делото.

Нямам искания по доказателствата.

ПРОКУРОР П. - На този етап няма да правя доказателствени искания. Предвид обстоятелството, че в настоящото съдебно заседание съм запозната с доказателствените искания и облекчаване на размера на предявените искове, моля да задължите ищеца да прецизира исковете като периоди, суми и правни основания. Това, което представи в съдебна зала и с устно направените уточнения, не доведоха до яснота у мен колко на брой претенции има, имуществени или неимуществени вреди се претендират, по едното дело има отделен иск, към присъединен дело към дело 1921/14 и моля, да задължите ищеца да направи едно уточнение за това какво съдържа претенцията, като съм запозната единствено с претенциите по адм.д.№1921/14г. и тъй като производството протича под това дело с този номер, да посочи в точки каква сума претендира, в какъв размер, период и основание, тава касае имуществени или неиумиществени вреди. При така направените уточнения, разминаващи се с доклада, не мога да разбера размера на претенциите.

Съдът към прокурор П. – Това, което искате е описано в края на писменото заявление, което е представено в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ищеца.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства с писмен отговор от 22.12.2014г. на л.25 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в едномесечен срок от днес, да представи по делото справка, от която да се установява: какви са размерите на стаята, в която се провеждат свижданията, колко осъдени лица едновременно извършват свиждания със свои близки, какво е разположението в това помещение на местата, където трябва да застанат осъдените, които провеждат свиждане и местата, които са оставени за посетителите, колко прозореца има, какъв е размера на тези прозорци, както и дали конкретно ищеца е провеждал свиждания през релевантния по делото период.

В същата справка ответникът следва да отрази за процесния период какви по вид културно информационни мероприятия са провеждани, участвал ли е ищеца в тях, ако не е участвал, по каква причина.

В същия срок ответникът следва да представи съответните таблици утвърдени от министъра на здравеопазването за дневния храноден на лишените от свобода – мъже, неработещи.

Освен това, ответникът да представи справка, от която да е видно от постъпване на ищеца в Затвора Бургас до завеждане на исковата молба какво хранително меню е потребявал.

 

С оглед направеното искане за изменение на всички предявени обективно съединени искове съдът, за да не се допусне отново техническа грешка в правните основания и в цените на исковите претенции уведомява страните, че в закрито заседание ще се произнесе по искането, направено от страната.

ДАВА възможност на всички страни, в едномесечен срок, в писмен вид да изчерпат доказателствените си искания, във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.04.2015г. от 11.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на директора на Затвора Бургас за осигуряване на затворника и присъствието му в съдебно заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: