ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и първи ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1920 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.З.Т.- редовно и своевременно призован,  се явява лично и с процесуален  представител адв.С., надлежно упълномощен с представено  по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник ГПУ Летище Бургас – редовно и своевременно призован, не се явява и не  изпраща представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 10677/21.11.2016 година е постъпила молба от процесуалния представител на ответната страна- ю.к.М. , с която не възразява да бъде даден ход  на делото.

АДВ.С.-Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

Административното дело е образувано по жалба от П.З.Т. с ЕГН ********** с адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул.“Цар Иван Страцимир“ 2А, офис 317, чрез адв. В.С., АК – Варна, против Заповед № 5393з-95/02.09.2016г. на началник ГПУ – Летище Бургас за налагане на дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца на младши инспектор П.З.Т. – старши полицай в ГКПП – Аерогара  Бургас при  ГПУ – Летище Бургас.

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

         АДВ.С.-Поддържам жалбата, нямам  възражения по доклада.

Съдът докладва, че с цитираната молба ответната страна заявява, че няма да сочи  други доказателства.

АДВ.С.- Нямам доказателствени искания по спора, представям списък с  по чл.80 от ГПК, ведно с разходни документи. Нямам доказателствени искания.

Съдът намира  делото за изяснено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.С.- Уважаеми господин съдия, считам, че има  груби нарушения на изискванията за провеждане на дисциплинарно  производство, не е инициирано по надлежния ред, доверителката ми не е уведомена  по надлежен ред, не са изискани обяснения в съответната форма и образец, което е грубо нарушение на правото на защита. Въпросните докладни записки по делото нямаха характер  на обяснения  и твърдим, че не са изискани по надлежния ред. Посочени са две различни нарушения, едното е относно служебното оръжие, а другото относно разсейващи дейности. В същото време в заповедта е посочено „за извършеното нарушение”  налагам дисциплинарно наказание,  не става ясно за кое от двете нарушения е наложено въпросното наказание и доколкото заповедта е официален документ  и като такъв  доказва какво е извършил органа. Не можем да приемем,че е наложено  едно общо наказание за две различни нарушения. Липсва посочване тежестта  на нарушението, вредните последици, формата на вина, която следва да бъде посочена. Нарушенията са деяния, които са извършени  умишлено или по непредпазливост, формата на вината и вредни последици. Да се прецени адевкатността и законосъобразността на наложеното наказание,  доколкото  за малозначителни нарушения се налагат по ЗМВР по-леки наказания. Липсата на тези елементи в заповедта ни лишава от възможността да преценим въпросните фактори, което се явява също такова грубо нарушение на правото на защита. Моля да отмените  заповедта, да ни присъдите  разноските. С оглед възражението за прекомерност моля да имате предвид обема на материалите, необходимото време  за запознаване, както и  факта че в общата сума е включен ДДС. Моля за присъждане на адвокатския  хонорар  в цялост.

Съдът определя  7 дни за представяне на  писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: