ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми декември                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1920 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ В.Ж.Д., П.Н.Т., В.Ж.Т. и Т.С.С.-Н., редовно уведомени, не се явяват. Всички жалбоподатели се представляват от адв.В., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпило днес становище от адв.Б. -  пълномощник на кмета на Община Поморие, видно от което, поради възникнало заболяване уведомява съда, че е в невъзможност да се яви в днешно съдебно заседание, но независимо от това не  се противопоставя по хода на делото. Изразява становище за неоснователност на жалбата против оспорваната заповед;  моли да му бъде дадена възможност да ангажира допълнителни доказателства в зависимост от становището на жалбоподателите, както и да вземе становище по доказателствата, които биха се събрали в днешно съдебно заседание. 

 

         Адв.В.: Да се даде ход на делото.

        

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.В.: Поддържам жалбата. За установяване фактите по делото, моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели, които водя в днешно съдебно заседание, но  предвид това, че колегата би искал да се запознае и да вземе становище, моля да се допуснат до разпит в следващото съдебно заседание. С разпита на свидетелите ще установяваме факти относно това, че процесната постройка - гараж е построена на границата между двата имота и това е станало със съгласието на съседа,  както и да уточним периода на изграждането на процесния строеж.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Предвид докладваното днес становище от пълномощника на ответната страна, съдът намира за необходимо с оглед охраняване процесуалните права на страната, исканите от жалбоподателите доказателства, свързани с изслушването на свидетели, да се извърши в следващото съдебно заседание в присъствието на пълномощника на административния орган, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит двама свидетели при режим на довеждане от страна на жалбоподателите в следващото съдебно заседание.

 

 

Като съобрази направените днес уточнения от страна на адв.В. относно обстоятелствата, по отношение на които се иска събиране на  гласни доказателства, съдът намира, че само посредством тези доказателства делото не би било достатъчно изяснено от фактическа страна, поради което намира за необходимо  да бъде назначена и съдебно-техническа експертиза, посредством която да се установи дали процесният строеж, чието премахване е разпоредено, представлява търпим строеж по смисъла на § 127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ, като в тази връзка съдът намира за необходимо да уточни, че не е обвързан с наличните по делото писмени доказателства, представляващи молба за издаване на удостоверение за търпимост и издаденото в тази връзка становище от главния архитект на Община Поморие с рег.№ 93-140-37/15.08.2014г., тъй като така посочените доказателства биха били относими в производство различно от съдебен процес, в която връзка съдът се позовава на нормата на § 16, ал.1 от ПР на ЗУТ, видно от която подобни удостоверения са необходими само за целите на прехвърлителна сделка, поради което назначаването на експертиза в аналогичен смисъл за изследване на обстоятелства относно търпимостта не е лишена от предмет.

С оглед горните мотиви и на основание чл.195, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.171, ал.2, изречение второ от АПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като извърши оглед на място на процесния строеж, да отговори на въпроса:

Как фактически е изпълнен процесният строеж и дали по отношение на него са налице предпоставките за търпимост по смисъла на  § 127, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ; т.е. дали процесният строеж е допустим по разпоредбите, които са действали по времето, когато е извършен или по сега действащите разпоредби съгласно ЗУТ.

Експертизата да се изготви от вещото лице инж.Т.Ч., след внасяне на депозит в размер на 200 лева от жалбоподателите в 7-дневен срок, считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 09.03.2015г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: