ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 24.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 191 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:50 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Медиа гайд България“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Я.от Адвокатска колегия – П., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание, ведно с извлечение от ТР, с новия управител на дружеството.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ - Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Н., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу Задължителни предписания по т. № 1, 3, 7 и 8, дадени с Протокол № 2134/31.10.2017 г. от инспектори на Дирекция „Инспекция по труда“ - Бургас, потвърдени с Решение изх. № 17266492/29.11.2017г. на Заместник на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда“ – София.

 Ответникът е представил административната преписка.

 

АДВ. ЯНАКИЕВА: Поддържам жалбата. Искам да направя едно уточнение към жалбата, че „Медиа гайд България“ ЕООД не е подизпълнител на „Национален център за саниране на сгради“ ЕООД по така написания протокол за проверка, за което представяме писмени доказателства - Протокол (обр. 2) за откриване на строителна площадка, от който е видно, че моят доверител „Медиа гайд България“ ЕООД е изпълнител и е строител на бл. 19, в ж. к. „Изгрев“, а изпълнител и строител на бл. 17, в ж. к. „Изгрев“, за който е съставен протокола за извършената проверка, е на „Национален център за саниране на сгради“ ЕООД гр. София. Представяме и Протокол (обр. 2) за откриване на строителна площадка от 19.06.2017 г. на бл. 19, в ж. к. „Изгрев“, на който вече е строител „Медиа гайд България“ ЕООД. Представили сме съответните заверени копия от заповедната книга на строителния обект, от която е видно, че на бл. 19, в ж.к.“Изгрев“ не е променян строителят и не е вписан подизпълнител „Медиа гайд България“ ЕООД.

Прилагаме и заверени копия от наказателните постановления, издадени от Община Бургас на техническия ръководител на обекта - И.Л.и Протокол № 2133/31.10.2017 г., издаден от Дирекция „Инспекция по труда“. Желаем да ни допуснете до разпит един свидетел и същевременно след като се запознахме с представения отговор и административната преписка на Дирекция „Инспекция по труда“, искаме да откриете процедура на основание чл. 193 от ГПК за оспорване на следните документи, представени като доказателство:

Оспорваме представена справка на основание чл. 402, ал. 1, т. 3 и чл. 402, ал. 2 от КТ на лист 41 от делото. Същият документ е неавтентичен и неверен. Удостоверените обстоятелства в него не съответстват на истината и видно от същия, лицето, което е писало и му е диктувано, е зачертавало и поправяло. Също така, оспорваме списъкът на работниците, като един път е написано „Медиа гайд България“ ЕООД, а след това е добавено „Национален център за саниране на сгради“ ЕООД и е добавен бл. 17 (лист 38 и лист 39). Съответно оспорваме и така представените доказателства – заверени копия от книгата за ежедневен инструктаж, находящи се на лист № 67-78, от които е видно, че тази книга си е била на „Национален център за саниране на сгради“ ЕООД, а не на „Медиа гайд България“ ЕООД, като отдолу е зачертан  „Национален център за саниране на сгради“ ЕООД, който е представил тези документи, или когато са иззети, са направени корекциите и не би следвало да бъдат кредитирани като доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата. 

По отношение на направените искания, считам, че тези документи и по-специално инструктажните книги са представени от дружеството по време на проверката по документи от представителя, който се е явил на проверката. Ще се ползваме от тях.

По отношение на изпълнителя на този обект – бл. 17, в ж. к. „Изгрев“ считам, че съгласно представения договор между „Национален център за саниране на сгради“ ЕООД и „Медиа гайд България“ и в този смисъл „Медиа гайд България“ ЕООД се явява подизпълнител. Установени са работници на това дружество да извършват СМР-та. Проверени са и двете дружества във връзка със саниране на този конкретен обект. В този смисъл, правилно дружеството е посочено като подизпълнител в протокола за проверката.

По отношение на справката, която е попълнена от лицето, ще се ползваме от нея. Тя е попълнена лично от лицето и е подписана от него, с лични данни, ЕГН и подпис.

АДВ. Я.: Водим свидетеля за разпит, който ще установява истинността на твърдените от нас обстоятелства, които са изложени в жалбата по отношение на начина на провеждане на проверката, представените документи и пребиваване на непълнолетното лице на строителната площадка.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам възражение за разпита на свидетел.

 

Съдът, с оглед гарантиране правото на защита на жалбоподателя срещу издадения администртивен акт срещу него, намира, че следва да допусне водения от него свидетел, като уточнява, че свидетелят досега беше в съдебната зала.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения свидетел, на когото СНЕМА самоличност както следва:

Д.Т.Т.– ** години, български гражданин, неомъжена, неосъждана, към момента на проверката бях мениджър на „Медия гайд България“ ЕООД, а в момента съм управител на дружеството.

 

Съдът след снемане на самоличността и проверка на обстоятелството, че лицето Д.Т.Т.е управител на дружеството-жалбоподател, намери, че същата не може да има качеството на свидетел, тъй като тя е представител на страната в процеса – жалбоподателя.

Предвид горното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението, с което допусна до разпит в качеството на свидетел лицето Д.Т.Т., като уведомява жалбоподателя, че той по всяко време на делото може да прави изявления.

 

АДВ. ЯНАКИЕВА: Д.иска да каже нещо.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Д.Т.: В деня на първата проверка аз пристигнах, след като вече беше започнала. Колегата И.Л.- технически ръководител ми се обади и каза да отида. Аз видях, че там имаше две инспекторки, които бяха в двора на обекта и диктуваха на работниците къде какво да пишат и ги подвикваха. Едната няколко пъти повтори: „Един там някакъв малък, малък, малък!“ Извикаха го и започна тя да диктува на някакво момче какво да пише на лист, който тя му даде. Аз получих призовката и отидох в деня на проверката, в Дирекция „Инспекция по труда“. Не си спомням датата, но беше Димитровден. Представих абсолютно всички документи в дирекцията. В залата на проверката присъстваха двете инспекторки и тяхна колежка, която беше първи ден на работа и я обучаваха. Практика във фирмата е във всяко едно служителско досие да се съдържа молба за назначаване, трудов договор, длъжностна характеристика, справка от НОИ, а също така и декларация, че е запознат с инструктажите правилата за безопасност и декларация, че е проведено първо обучение, първоначален инструктаж. Съответно за всички служители бяха представени пълни трудови досиета. Служителките когато започнаха да правят копие на документите, настана някаква суматоха.

Блок № 17 и блок № 19 в ж. к. „Изгрев“ се намират в непосредствена близост до блок № 21, № 15 и № 16, които също се санират. Пред блок № 17 има автобусна спирка на градския транспорт. В непосредствена близост до блока се намират кафемашини, магазини и всички работници минават пред блок № 17, за да си купят закуска, вода и кафе. Това има общо с предмета на делото, защото А. не е наш служител. Не сме го виждали. Вероятно случайно е минавал оттам.

 

Съдът предвид направеното оспорване на посочени документи от страна на жалбоподателя и изявлението на ответната страна, че ще се ползва от тях, на основание чл. 193 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване на посочените от жалбоподателя документи.

 

АДВ. ЯНАКИЕВА: Във връзка с представените на инспекцията ежедневни инструктажи и твърденията на Дирекция „ИТ“, че те са представени, бих искала да ги предявим на Д.Т.Т., за да отговори дали тя е зачертавала „Национален център за саниране на сгради“ ЕООД и отгоре е записала „Медиа гайд България“ ЕООД и знае ли тя кой го е направил?

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам възражение по така направеното искане.

 

Съдът счита, че не може да предявява документ на страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането за предявяване на документ, тъй като Д.Т.Т.няма характера на свидетел.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Д.Т.: Не съм зачертавала нищо аз и не знам кой какво е зачертавал.

 

АДВ. Я.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени от жалбоподателя.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Я.: Уважаеми административен съдия, моля да постановите съдебен акт, с който да отмените дадените ни с Протокол № 2134/31.10.2017 г. задължителни предписания – т.е., наложените административни мерки във връзка с чл. 404, ал. 1, т. 1 от КТ, като счетете и приемете като доказателство и установеното в днешно съдебно заседание, че доверетелят ми „Медиа гайд България“ ЕООД не е подизпълнител на „Национален център за саниране на сгради“ ЕООД. Представеният договор на лист 91 от делото е коментиран, като в последният абзац е записано, че срокът за изпълнение на СМР-тата започва да тече от издаване на протокол за откриване на строителна площадка. Качеството на строител и подизпълнител на даден обект се определят от ЗУТ и Наредба № 3/31.07.2013 г. Нямаме извършена процедура за смяна на строител и подизпълнител на СМР-та – т.е. саниране на бл. 17, в ж.к. „Изгрев“, в гр. Бургас. Този договор между двете фирми не може да квалифицира „Медиа гайд България“ ЕООД като подизпълнител.

Моля да ми дадете възможност да представя писмена защита.

Претендираме и сторените съдебно-деловодни разноски от доверителя ми.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да оставите жалбата без уважение, като считам, че при проверката на дружеството, на строителния обект са събрани достатъчно доказателства, обосноваващи на задължителните предписания, като не е имало заповед за извънреден труд, която да е представена на контролните органи. На обекта е работило непълнолетно лице, което е установено, описани са трудовите функции, които е изпълнявало, както и отделно от това, в справка на основание 402, ал. 1, т. 3 от КТ е посочило трудовото правоотношение като работно време, длъжност, възнаграждение.

По отношение на т. 7 от предписанията, не са представени доказателства за осигуряване на информация на работещите на обекта за тяхното здраве и безопасност.

По отношение на т. 8 от предписанията, в досието на работника не е било налична длъжностната характеристика, която се връчва при постъпване на работа.

По отношение на това, че дружеството е подизпълнител на този строителен обект на основание договора между „Национален център за саниране на сгради“ ЕООД и „Медиа гайд България“ ЕООД, моля за решение в този смисъл.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:16 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: