Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 663                Година 13.04.2017           Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание, в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                          2. В. ЕНЧЕВ

 

Секретаря: С.А.

Прокурор: Величка Костова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 191 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от В.Г.Д. *** против решение № 1913/16.12.2016г., постановено по н.а.х.д. № 4899/2016г. по описа на Районен съд Бургас. Конкретни касационни основания не се сочат. Не споделя изводите на съда обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като излага подробни доводи, касаещи неправилно определен размер на дължимия акциз и допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство. Иска се отмяна на съдебния акт и отмяна на издаденото наказателно постановление.

Ответникът – Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил наказателно постановление № 236/2016 от 20.07.2016г. издадено от Началника на Митница Бургас, с което на основание чл.128, ал.3 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), за нарушение по чл.123, ал.6 от ЗАДС, на касатора е наложена глоба в размер на 2 000 лева и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението. За да постанови решението си, съдът е преценил, че акта е съставен, а наказателното постановление издадено от компетентни органи в кръга на правомощията им и в предвидените от закона срокове, като установената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства. По същество е намерил, че жалбоподателят е осъществил от обективна страна състава на нарушението по чл.123, ал.6 от ЗАДС и предвид двойният размер на дължимия акциз, не са налице предпоставки за квалифициране на същото като маловажен случай.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Съдебното решение е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените мотиви относно ангажирането на административнонаказателната отговорност на касатора се споделят и от настоящия съдебен състав.

Видно от съдържанието на съставения акт за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление, нарушението и обстоятелствата касаещи същото са описани достатъчно разбираемо, извършеното деяние е правилно квалифицирано, като е приложена относимата санкционна разпоредба. Съгласно чл.22, ал.1 от Закона за безмитната търговия, цигарите предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, се продават само с поставен върху потребителската опаковка надпис, който задължително съдържа думите „duty free“. Следователно, цигари с такъв надпис подлежат на продажба единствено в специализиран търговски обект за безмитна търговия и режимът на стоката се променя на такъв, при който законът не задължава да се начислява акциз. От друга страна именно този надпис замества акцизния бандерол, който се поставя задължително върху цигарите при тяхната продажба в другите търговски обекти извън тези за безмитната търговия, като отличава единият вид цигарите от другия.

В случая, при извършена проверка от служители на „Военна полиция“ на борда на фрегатата „Дръзки“ е констатирано в личния багаж на касатора и под дюшека на леглото на същия, 14 броя кутии цигари облепени с надпис „Duty Free”. Това обстоятелство се установява категорично от показанията на свидетеля Г., който споделя лични и непосредствени възприятия относно факта на констатираното нарушение, както и от събраните по делото писмени доказателства, а именно Протокол за претърсване на лични вещи и багаж в условията на чл.15 от ЗВП от 11.10.2015г.. В този протокол са обективирани фактическите констатации от проверката, като той е подписан без възражения, с отбелязване от проверяваното лице, че процесните кутии с цигари са „закупени от Меден рудник от непознато лице“. В АУАН е направено единствено бланкетно възражение „не съм съгласен“ от лицето, без да се посочват конкретни основания. Възражения не са постъпили и в законоустановения 3-дневен срок. Напротив, на 24.10.2015г. са постъпили обяснения от В.Д., в които същият отново застъпва твърденията, че процесните тютюневи изделия са закупени от непознато лице в ж.к.“Меден рудник“. В този смисъл са и писмените сведения дадени от капитан-лейтенант К. Г., 

Неоснователни са възраженията на касатора, че неправомерно е ангажирана отговорността му, тъй като намерените кутии не са били отворени и не е установено с категоричност, че те съдържат тютюневи изделия. В случая, макар и да се оспорва, че кутиите не са съдържали тютюневи изделия, от касатора не се твърди какво е било тяхното съдържание и не се установява те да са съдържали изделия различни от цигари. Същевременно тези кутии са били фабрично затворени, в съответната потребителска опаковка и след като са били приети като веществени доказателства по делото пред първоинстанционния съд, правилно е прието в обжалваното решение, че са съдържали тютюневи изделия.

Наложената на санкционираното лице глоба е правилно определена във фиксирания в нормата на чл.123, ал.6 от ЗАДС размер от 2000 лева и правилно е постановено и кумулативно предвиденото в чл.124, ал.1 от ЗАДС отнемане в полза на държавата на цигарите, предмет на нарушението.

Правилно районният съд е преценил, че не са налице предпоставките за квалифициране на установеното административно нарушение като маловажен случай по смисъла на чл.126б от ЗАДС, доколкото двойния размер на акциза на стоките – предмет на нарушение надвишава предвидения от законодателя размер от 50 лева. С тази норма, законодателят е дал възможност на митническите органи, в момента на установяване на нарушението да наложат глоба с фиш, като е създал привилегирован състав за определени нарушения, за които се допуска да бъдат приети за маловажни. В случая, тази норма е неприложима, доколкото двойния размер на акциза на стоките – предмет на нарушение е 104,86 лева, тоест надвишава предвидения от законодателя размер от 50 лева. Дори да се приеме защитната теза на касатора, че изчислението на дължимия акциз е неточно, респективно основата върху, която следва да се изчисли същия е 5,20лв. за кутия цигари, вместо посочената сума от 7,50лв., това не би могло да доведе до извод различен от вече изложения, тъй като двойния размер на акциза на стоките – предмет на нарушението отново надвишава 50 лева. Ето защо, дори и неправилно да е изчислен размер на дължимия акциз, наказателното постановление не е незаконосъобразно, след като тази неточност не влия на размера на наложената санкция и не води до приложение на чл.126б от ЗАДС.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1913/16.12.2016г., постановено по н.а.х.д. № 4899/2016г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                             2.