РЕШЕНИЕ

 

                                 751                      дата  20  април 2016 г.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 24 март 2016 год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                        2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Георги Дуков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 191 по описа за 2016 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Д.Г.П. *** против Решение № 1769/12.12.2015г., постановено по НАХД № 3342/2015г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0769-000843/29.06.2015г. издадено от Началник група към сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР, гр. Бургас, с което, на основание чл.182, ал.1, т.6 от Закона за движение по пътищата, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400 лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от три месеца, за нарушение на чл.21, ал. 2 от с.з.

Съдебно решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и при съществени процесуални нарушения. Касаторът счита, че процедурата по ангажиране на административнонаказателната му отговорност е опорочена, тъй при съставяне на АУАН и при издаване на НП са допуснати нарушения на чл.34, чл.40, чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Оспорва съставомерността на констатираното деяние, като намира констатациите на контролния орган за установената скорост на движение на МПС, както и за разположението на пътните знаци в процесния участък за недоказани. Иска се отмяна на съдебния акт и на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

Касаторът Д.П. е санкциониран за това, че на 31.08.2014г., в 00,16часа,  в гр.Бургас, на първокласен път №І-6, км.491, до бензиностанция „Ромпетрол“, в посока от Ветрен към КПП 1, управлява МПС с рег. № ***, със скорост 146 км/ч при разрешена в населено място със знак В 26 – 90 км/ч, засечена със система за видеоконтрол Multiradar SD 580.  Районният съд по същество е приел, че е осъществен състав на нарушение, не е установил нарушения в хода на административнонаказателната процедура нито при съставяне на АУАН, нито при издаването на НП, обсъдил е възраженията на санкционираното лице, като ги е намерил за неоснователни, с оглед на което е потвърдил издаденото НП като законосъобразно.

Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която се подкрепя от данните по делото и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав.

Касационната инстанция не констатира съществени процесуални нарушения, допуснати при съставяне на АУАН и издаване на НП, в какъвто смисъл са възраженията на касатора, като намира, че са спазени всички нормативно установени изисквания, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Спазени са и сроковете за образуване на административно наказателно производство по чл.34 от ЗАНН, като АУАН е съставен след надлежно връчена покана до нарушителя и след попълнена декларация от същия по чл.188 от ЗДвП с данни за водача управлявал на процесната дата установеното с превишена скорост МПС. Видно от съдържанието на акта и на НП те съдържат конкретно фактическо описание на вмененото на касатора нарушение, като са подробно и изчерпателно описани от наказващия орган,  описанието е достатъчно ясно и позволява на привлеченото към отговорност лице да разбере точните фактически данни на вменените му нарушения.  Неоснователни са и възраженията за съставяне на АУАН в противоречие с чл.40 от ЗАНН, доколкото актът е съставен в отсъствие на нарушителя, което в случая е удостоверено с подписите на двама свидетели в съответствие с ал.3 от разпоредбата, като лишени от основание остават възраженията изложени в жалбата за съставяне на АУАН в присъствие само на един свидетел. Следва да се посочи и това, че в чл.40, ал.4 от ЗАНН законодателят е предвидил възможност актът да се състави в отсъствието на каквито и да е свидетели. В този смисъл, ролята на свидетелите е декларативна, тяхното присъствие или отсъствие не накърнява правото на защита на нарушителя, схващано като невъзможност да разбере вмененото му нарушение.

В случая правнозначимият факт е, че управляваният от касатора автомобил е заснет при движение със скорост, която превишава с 56 км/ч разрешената с пътен знак В-26. Видно от протокол за проверка № 149-ФМИ/20.03.2014г. и Удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.12.4888 видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътните нарушения тип „Мulta Radar SD580”, № от ДР 4888 и фабр. № 00209D32D4FD към момента на установяване на процесното административно нарушение, а именно към 31.08.2014г., представлява годно и сертифицирано средство за измерване от одобрен тип.

Неоснователни са и възраженията на санкционирания водач, касаещи мястото на извършване на нарушението, в частност дали констатираното от контролните органи превишение е установено в населено място – гр.Бургас или извън населено място на ПП Е-773. Видно от съставения АУАН и издаденото въз основа на него НП мястото на извършване на нарушението е достатъчно изчерпателно посочено като „на път първи клас І-6 км. 491 до бензиностанция „Ромпетрол“.  С разпореждане на съда от 26.01.2016год. е изискана от Община Бургас - трето неучастващо лице, справка и схема, актуални към 31.08.2014г., от която да е видно разположението на пътните знаци, въвеждащи ограничение на скоростта В-26/90км. в пътния участък – първокласен път Е773 от изхода на автомагистрала „Тракия“ до КПП1, на входа на гр.Бургас. В изпълнение на разпореждането от Община Бургас е постъпила схема на местоположението на пътните знаци, въвеждащи ограничение на скоростта В-26 на път І-6 в процесния участък и протокол – решение № 3/2011г. на Общинската комисия по безопасност и организация на движението. Видно от т.XVI по дневния ред на проведеното от комисията на 23.06.2011г. заседание с подточка Други:3 е уточнена допустимата разрешена скорост на отсечката от път І-6 „София - Бургас“: кв.Ветрен/кръгово кръстовище ул. „Транспортна“ – бул.“Стефан Стамболов – бул.“Проф. Яким Якимов“, в урбанизираната територия на гр.Бургас. За отсечката от път I-6 „София – Бургас“, от км.486+737 (кв.Ветрен) до км.496+260 (в двете посоки), в урбанизираната територия на гр.Бургас допустимата разрешена скорост е уточнена на 90 км/ч. Ето защо, правилно е прието от районния съд, че мястото на извършване на нарушението е в гр.Бургас на км.491, от кв.Ветрен в посока КПП-1, съответно, установеното превишение на скоростта е в населено място. С оглед изложеното, правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, съгласно която водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва: т.6 - за превишаване над 50 km/h - с глоба 350 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

Не са налице касационни основания за отмяна на съдебния акт, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 1769/12.12.2015г., постановено по НАХД № 3342/2015г. на Районен съд – Бургас. 

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: