ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 07.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми юли                                           две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 191 по описа за 2015 година

На именното повикване в 13:56 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.С., редовно призован, не се явява. За него - адв. М.Н., с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община П., редовно призован, представител не се явява. 

         В съдебна зала се явява вещото лице С.И..

 

По хода на делото:

         АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, което е депозирано на 29.06.2015 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок чл. 199 от ГПК.

 

АДВ. Н.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

С оглед заявеното становище и поради липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

СНЕМА самоличността му както следва:

С.Ж.И. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме така представеното заключение.

 

С оглед липсата на формулирани въпроси към вещото лице и по повод представеното заключение, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.И., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 360 лв., 300 лв. от които платими от внесения депозит, като ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 60 лв., представляваща доплащане на вещото лице по допуснатата и приета от съда съдебно-техническа експертиза. При неизпълнение на указанието в посочения срок, в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.(изд. Р.К.О.-07.07.2015 г. – 300 лв.)

 

АДВ. Н.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Н.: Моля да отмените оспорената заповед в настоящото производство, издадена от кмета на Община П. за премахване на незаконен строеж – „Масивна постройка - барбекю с навес” като незаконосъобразна предвид обстоятелството, че отразеното в същата и описанието на обекта, предмет на оспорената заповед не отговаря на действителното положение и не отговаря на обективната истина предвид заключението на вещото лице, което удостоверява, че процесният обект - камина и тухлена ограда, находящи се в югоизточната част на УПИ ХІ, кв. VІІ по плана на гр. П. е действителният обект, който при извършения оглед е индивидуализиран по размери и вид, като предметът на оспорваната заповед и този на Констативен акт № 23/13.10.2014 г. е посочено, че са елементи на един и същи обект - лека постройка в югоизточната част с бетонова площадка, подробни описани – т.е, обектът за премахване в никакъв случай не представлява „Масивна постройка-барбекю” така, както е отразена. Считам, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което обосновава и отмяната на оспорената заповед. Моля за постановяване на съдебен акт в този смисъл.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: