ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи април                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 191 по описа за 2015 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.С., редовно призован, не се явява. За него - адв. М.Н., с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община П., редовно призован, представител не се явява. 

 

По хода на делото:

         АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

         Делото е образувано по повод жалба от С.К.С. против Заповед № 1161/19.12.2014 г. на кмета на Община П., с която е разпоредено на жалбоподателя да премахне установен незаконен строеж, съставляващ „Масивна постройка – барбекю”, находяща се в югоизточната част на УПИ ХІ, на границата с УПИ ХІV, в кв. 7 по плана на гр. П..

 

         АДВ. Н.: Поддържам жалбата, като правя искане да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза, като вещото лице следва да извърши оглед на място, както и на обекта, посочен в оспорената заповед – „Масивна постройка – барбекю”, съответно същият да се индивидуализира по размери и вид на строителния материал, както и да отговори на въпроса дали масивната постройка - барбекю представлява строеж по смисъла на § 5, т. 38 от ЗУТ. Вещото лице след извършване оглед на място, да отговори дали обектът предмет на премахване по оспорената Заповед № 1161/19.12.2014 г. на кмета на Община П. е идентичен с обекта, описан в Констативен акт № 23/13.10.2014 г., копие от който прилагам в цялост в днешно съдебно заседание.

         Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания.

 

         Съдът, с оглед така формулираните доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и при необходимост посещение в техническата служба на Община П., да отговори на въпросите формулирани от адв. Н. в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ внесения предварителен депозит.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.07.2015 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: