ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 22.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1919 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.Н., редовно уведомен, явява се лично и с адвокат В.С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Началник ГПУ „Летище Бургас”, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу заповед № 5393з-97/02.09.2016г. на началника на ГПУ-Летище Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца.

Ответникът беше задължен от съда да представи административната преписка, което той стори.

Вчера постъпи молба от адвокат С., ведно с приложен към нея списък на разноските, договор за правна помощ, фактура и вносна бележка.

Постъпи и молба от юрисконсулт, упълномощен от ответника с направени правни твърдения и искане жалбата да бъде отхвърлена. Към молбата е приложено пълномощно.

 

АДВ. С.: Изцяло поддържам депозираната жалба.

Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания.

 

Предвид липсата на доказателствени искания от двете страни, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства, включително и тези, приложени към докладваните в днешно съдебно заседание молби.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Уважаеми господин председател, моля да отмените обжалваната от нас заповед. Същата няма изискуемото по закон съдържание, нарушението не е конкретизирано, достатъчно задълбочено, липсва форма на вината, липсват последици от твърдяното деяние. Също така считам, че проведената проверка по време на производството е в нарушение с изискванията на Етичния кодекс и другите норми за обективна проверка, доколкото проверяващия г-н Т. проверява сам себе си след като в самата справка е посочено, че производството е образувано на база на негов доклад. Всичко това е в нарушение на нормативите изисквания, поради което моля да бъде отменена заповедта.

Моля да ни присъдите сторените по делото съдебно-деловодни разноски.

Моля да имате предвид, че част от посочената сума за адвокатско възнаграждение е и ДДС, който е императивен по закон и не зависи от волята на адвоката.

Ще представя писмена защита.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на писмена защита.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: