ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 29.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети април                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1918 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „Агрошанс Комерс” ЕООД - редовно уведомен, се явява  адв. К. с представено по делото пълномощно.

За ответника Кмет на Община Карнобат - редовно уведомен, представител не се явява.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства по опис с вх. № 35/06.01.2015г.

 

По хода на  делото:

 

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. К.: Запознат съм с постъпилите по делото доказателства. Поддържам становището си по промяна статута на земята от частна към публична. Оспорвам представените заповеди № РД-562, № РД-563, № РД-564, № РД-565, № РД-566, всички от 04.08.2014 г. на кмета на Община Карнобат като нищожни по отношение реда на тяхното създаване, издадени от некомпетентен орган и като незаконосъобразни. Подробни основания за незаконосъобразност сме изложили в жалбата,  която поддържам.

         В предходното съдебно заседание бях задължен за представя доказателства за обработване на земите, които представям и моля да приемете.

         Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените по опис писмени доказателства с писмо вх.№ 35/06.01.2015 г. от Община Карнобат, както и представените в днешното съдебно заседание справки относно направените разходи на засяти площи с рапица и пшеница за БЗС № 23176-6-1 и 36525-124-1.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв.  К.: Уважаема г-жо Председател, моля, да постановите решение, с което да отмените атакуваната заповед на кмета на Община Карнобат като неправилна и незаконосъобразна като съобразите изложените основания в жалбата. Събраните по делото доказателства потвърждават изложеното в жалбата, че актовете за частна общинска собственост са създадени по неустановен ред и се явяват нищожни. Извършената процедура е в нарушение на предвидените разпоредби по Закона за общинската собственост и Специалната наредба на Община Карнобат, поради което процесните имоти не са загубили статут на публична общинска собственост и не могат да бъдат продавани по указания в заповедта ред и условия. 

Моля за присъждане на направените по делото разноски.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: