ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 17.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети декември               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1918 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,50 часа се явиха:

За жалбоподателя „Агрошанс Комерс” ЕООД - редовно уведомен, се явява  адв. К. - представя пълномощно.

За ответника Кмет на Община Карнобат - редовно уведомен, представител не се явява.

 

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Агрошанс Комерс” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ: 102004265, със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, Промишлена зона „Север”, представлявано от управителя М.М.Г., против Заповед № 642/28.08.2014 г., издадена от Кмета на Община Карнобат за провеждане на публичен търг за предоставяне на временно ползване под наем на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост.

 

Адв. К.: Поддържаме жалбата и доказателствените искания. От преписката установихме, че ответникът не е изпратил Актовете за частна общинска собственост и Актовете за публична общинска собственост. Установихме, че областният управител е изпратил жалбата ни против актовете, подробно изброени в жалбата, като е счел, че се касае за един и същи петитум. Считаме, че жалбата до областния управител е с друг петитум и следва да се върне за произнасяне. Моля да се произнесете по доказателствените искания към жалбата. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по повод постъпилата с писмо с вх. №  6981/25.09.2014 г. жалба от „Агрошанс Комерс” ЕООД до Областния управител на Област с административен център гр.Бургас, която е приобщена към настоящото административно дело, намира, че с оглед петитума на жалбата, в който се иска отмяна на незаконосъобразни актове по актуване на общинска собственост от публична в частна, намира, че същата следва да бъде върната за произнасяне на областния управител, тъй като се касае за предмет, различен от този по настоящото производство, а именно оспорване законосъобразността на Заповед № 642/28.08.2014 г. на Кмета на Община Карнобат за провеждане на публичен търг за предоставяне на временно ползване под наем на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост.

Ето защо и по доказателствата съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства.

ПРИЕМА представеното от ответника с писмо вх.№ 8113/31.10.2014г. надлежно заверено копие от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат.

УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ да представи доказателства, че реално ползва процесните имоти, в 7-дневен, считано от днес.

ЗАДЪЛЖАВА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ да представи надлежно заверени решенията на общинския съвет и протоколите към тях за провеждане на публичен търг във връзка с издадената Заповед № 642/08.08.2014 г., и  такива за промяна статута на имотите/ при липса  на такива решения, изрично да се уведоми съда/, както и да представи, надлежно заверени актове за частна общинска собственост и публична общинска собственост, ведно с досиетата към тях, касаещи процесните имоти, в 7 –дневен срок от уведомяването.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателства.

ВРЪЩА ЖАЛБАТА на „Агрошанс Комерс” ЕООД, адресирана до Областния управител на Област с административен център гр.Бургас с вх. № 11-00-316/23.09.2014 г., на Областния управител за произнасяне по компетентност.

 НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.04.2015 година от 10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: