ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,04.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четвърти октомври                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1917 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.01 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МБАЛ ПОМОРИЕ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв.Б., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на НЗОК-СОФИЯ, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., представя днес пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Б.: Нямам възражения по хода на делото.

 

Юрисконсулт К.: Да не се дава ход на делото.

Депозираната жалба е недопустима.

В Административен съд гр.Бургас е образувано административно дело № 1559/2017г. със страни „МБАЛ Поморие“ ЕООД като жалбоподател и РЗОК-Бургас като ответник. Жалбоподателят обжалва Заповед № РД-25А-1 от 16.05.2017г., която е издадена от директора на РЗОК-Бургас. С нея се отказва сключване на Договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ по пакет „Клинична лаборатория“. Жалбоподателят обжалва едновременно заповедта по съдебен ред и по административен ред. На 13.06.2017г. административната преписка беше депозирана в съда с писмо с изх.№ 11-00-53/13.06.2017г., по образуваното административно дело № 1559/2017г. на ХХІ състав. Съдът е изискал по делото от РЗОК да представят жалбата на „МБАЛ Поморие“ ЕООД, която е адресирана до управителя на РЗОК, както и заповедта на управителя на НЗОК, с която потвърждава отказа (обжалвана в настоящото производство).

Горепосоченото дело е насрочено за 30.11.2017г.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото копие от писмо с изх.№ 11-00-53/13.06.2017г., с което изпращаме административната преписка до Административен съд гр.Бургас за прилагане по административно дело № 1559/2017г.; съобщение от Административен съд гр.Бургас по адм.дело № 1559/2017г. ведно с разпореждане; копие от писмо с изх.№ 02/11-00-58/05.07.2017г., с което изпращаме на съда писмени доказателства, съгласно дадените ни указания; призовка по цитираното административно дело за насрочване на съдебно заседание на 30.11.2017г. с приложено определение от съда.

Същите представям с копие за жалбоподателя.

На основание чл.159, т.7 от АПК жалбата е недопустима, с оглед на което моля да прекратите настоящото съдебно производство.

 

Адв.Б.: Известно ми е, че е образувано такова дело пред Бургаски административен съд. Считам, че авторите на обжалваните заповеди са различни и считам, че не е налице пречка за разглеждане на настоящото дело.

 

 

По направеното възражение за недопустимост на настоящото съдебно производство, съдът намира, че следва да извърши служебна справка в деловодството на Административен съд гр.Бургас и след като се запознае с обстоятелствата по това възражение, ще се произнесе в разпоредително заседание с определение за по-нататъшния ход на делото.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ВНАСЯ делото в разпоредително заседание за произнасяне по възражението за недопустимост на настоящото производство.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.06 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: