ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети ноември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1917 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:32 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Аетос солар“ ЕООД, редовно призован, не се явява представител.

За ответника - началник Митница Бургас, редовно призован, няма представител.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по жалба против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ЗМ-1000-852/13.09.2016г. на началника на Митница Бургас, с която е наредено запечатването на търговски обект – бензино-газстанция и прилежащите постройки на територията на терена, находяща се в гр.Айтос, ул.“Славянска“ № 92А, стопанисвана от жалбоподателя, за срок от един месец и е забранен достъпа до обекта.

 

По делото е постъпило становище от юрисконсулт Л., пълномощник на ответника, в което същия е посочил, че не възразява да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. Представя и иска да бъде приет като доказателство протокол от 18.10.2016г., ведно с приложени фискален бон и договор за наем. В становището процесуалния представител излага доводи за допустимостта на жалбата и за нейната неоснователност. Иска жалбата да бъде оставена без уважение и на ответника да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства съгласно опис на л. 5 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.3 от делото, както и писмените доказателства представени със становище вх.№10880/25.11.2016г.

 

Поради липса на доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.37 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: