ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети май                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1917 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.С.С., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Ответникът директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

Явява се вещото лице М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 11.05.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

М.Д.Д., 50г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

Вещото лице Д. Представила съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Н. – Нямам въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – На стр. 3 от заключението, най-горе 3-4 ред, сте приели, че Стоян Д. е имал налични средства към 2007-2008г. Печалбата на едноличния търговец от физическото лице Стоян Д. ли е получена?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Това си е декларирана печалба по чл.50 от ЗДДФЛ с годишна данъчна декларация (ГДД). Вътре в декларацията има доходи и на едноличния търговец и на земеделския производител.

ВЪПРОС на СЪДА – Как сте сигурни, че част от печалбата не е инвестирана от предприятието?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Това буквално го приемам, защото е декларация на физическо лице. Дали има или не, това физическото лице декларира по чл. 50 .

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Някакъв ордер в счетоводството видяхте ли, че някакви суми са получавали от физическото лице Стоян Д., за да установите, че тези пари са получени?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Данните са ми от данъчните декларации.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – За 2008 г. сте отразили приход от 30 000 и разход 21 000. Защо сте посочили така?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Защото по свидетелските показания, той е казал, че е дал на сина си заем между 50 000 – 60 000лв. за покупка на жилище. Направила съм два варианта за 2007 г. и 2008г., и за толкова, за колкото е закупено жилището по НА. Жилището е закупено за 51 000лв. и тази сума съм я разделила. В задачата към експертизата е поставен въпросът така - да се разделят. Казва се, че 2007г. е дал едната част, а 2008г. другата.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Защо 2008г. сте взели разход 30 000лв., а не както е записано - 50 000 лв.? Разходите са дадени 27 000лв.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Отразени са, всичко е записано в заключението.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – На стр.4 е посочен разход 21 000лв., в таблицата на стр.3 е 57 000, което включва 51 хил. за апартамента и на следващата страница сте записа с 47 000 лв. по-малко. От къде идват тези разлики?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Правя два отговора, в два варианта – Във вариант І съм записала 30 000 като капаро. Отговорът на първия вариант е 30/30 , после имат 30/21.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Защо, след като твърди, че е дал 60 000 лв. за апартамент вещото лице следва да ги отрази като 30 000лв. за едната година?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Трябва да е и според НА, отговорът следва да се съобрази в два варианта. По свидетелските показания апартамента следва да струва за 50 000 -60 000лв. и затова съм направила варианти, а 51 000лв. е по документ дадената сума.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА – Данните за доходи на бащата на жалбоподателя от къде ги взехте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Идват от данъчните декларации и служебна бележка от счетоводството.

Разходите са от НСИ и от данъчните декларации, посочени според действащия член на закона. За процесния период няма покупки на коли и на недвижим имоти, нито като едноличен търговец, нито като справка в декларациите. Разходите се посочват в данъчните декларации.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Н. – Нямам други доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорвам експертизата. В отговора на въпрос 1 е дадено основно предположение, без да са посочени счетоводни документи, а в отговора на въпрос 2 са посочените свидетелски показания, и въз основа на същите са посочени разходите, така както са направени по НА.

Няма да соча други доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н. – Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител, като ще представя писмени бележки, но искам да изтъкна само, че съдът следва да се води от принципа за справедливост и да има предвид традиционното българско семейство, как един баща дава пари за покупка на жилище на сина си.

Моля да ни бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Моля да постановите решение, с което да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана. Ще представя подробни писмени бележки

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 12 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си бележки с екземпляри за другите страни

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: