ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,04.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: К.Л.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1917 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха: 11

 

Жалбоподателят И.С.С., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адв.Н., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Ответникът директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на И.С. ***, против ревизионен акт № 021400569/04.06.2014г., изцяло потвърден с решение № 239/25.08.2014г. на Директора на Дирекция „ОДОП” гр.Бургас.

 

Адв.Н.: Изцяло поддържам жалбата, като освен изложените в нея основания, добавям по отношение на големите здравноосигурителни вноски за визирания период 2008-2010г., допълнителни основания, а именно – незаконосъобразност на ревизионния акт, поради противоречие с нормата на чл.124 от ДОПК, която въвежда основание за определяне на тези вноски по реда на чл.122, но същата влиза в сила през 2011г. и бидейки материалноправна норма, макар и процесуален закон, същата няма обратно действие и не е предвидено такова.

По доказателствата: Моля, да приемете административната преписка.

Моля, да се назначи съдебно-икономическа експертиза с формулирани въпроси в нарочна молба, която представям с препис за ответната страна и правя искане за разпит на един свидетел, който водим в днешно съдебно заседание. С разпита на този свидетел ще доказваме предоставяне на парични средства като дарение от баща към сина. Т.е. парите за закупения през 2008г. имот са дадени от бащата С.И.Д.. Той е едноличен търговец и земеделски производител.

 

Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения относно искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза. Възразявам относно искането за разпит на свидетел и основанието е чл.164, ал.1 от ГПК, тъй като свидетелят е роднина по права линия, средствата са повече от 5 хиляди лева и съгласно този текст е недопустимо събирането на гласни доказателства.

 

Адв.Н.: Разпоредбата на чл.164 от ГПК касае установяване на правоотношения, които са предмет на спора, константна практика на ВКС, по приложението на тази норма. В случая свидетелят е трето на правния спор лице и във всички случаи е допустим неговият разпит, тъй като правният спор е незаконосъобразност на ревизионен акт. Друг би бил въпросът за доказване на взаимоотношения между баща и син,  ако това е предметът на настоящото дело.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от ревизионния орган писмени доказателства, представляващи ревизионната преписка.

 

         ДОПУСКА извършване на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка навсякъде, където е необходимо съобразно съдържанието на формулираните въпроси, да даде заключение по въпросите, поставени от процесуалния представител на жалбоподателя с молбата депозирана в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400 лева, вносим в 7-дневен срок, считано от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд-гр.Бургас.

         УКАЗВА на същия, че в този срок следва да представи доказателство за внесен депозит.

         УКАЗВА на страните, че след представяне на доказателство за внесен депозит съдът в закрито заседание ще определи вещото лице.

 

         Искането за допускане на гласни доказателства чрез разпита на бащата на жалбоподателя, посредством който да се установи дали същият е дарил сумата, с която жалбоподателят е закупил описаният в производството имот, според съдът е допустимо, защото забраната, която е въведена в чл.164, ал.1, т.3 от ГПК да се установяват чрез гласни доказателства обстоятелства, за доказването на които законът изисква писмен акт, както и за установяване на договори на стойност по-голяма от 5 хиляди лева, въвежда изключение и то касае именно договори сключени между съпрузи или роднини по права линия, както и по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до втора степен. Тъй като свидетелят, който жалбоподателят иска да бъде разпитан е негов възходящ роднина по права линия от първа степен и касае сключен между тях двамата договор, то според съда, в случая е налице именно изключението предвидено от закона, което допуска чрез гласни доказателства да се установява сключване на договори на стойност по-голяма от 5 хиляди лева.

         Поради което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпит на бащата на жалбоподателя, чрез който да се установи сключен между тях договор за дарение на сумата послужила за закупуването на имота.

 

         Съдът ВЪВЕДЕ в залата свидетеля, на когото УКАЗВА, че има право да откаже да свидетелства на основание чл.166, ал.1, т.2 от ГПК.

Сне самоличността му, както следва:

 

         С.И.Д. - 61г., български гражданин, неосъждан, баща на жалбоподателя, предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване, обещава да говори истината.

         Свидетелят Д.: Желая да свидетелствам.

         Разпитан каза:

         ВЪПРОС на адв.Н.: Знаете ли как стана покупката на жилището на Вашия син И., коя година, кой даде сумите?

         ОТГОВОР на свидетеля Д.: През 2007г. решихме със съпругата ми да закупим апартамент на сина ни И., понеже бяха на квартира, децата растат, квартирата не беше удобна. Искахме да закупим апартамент в ново строителство, да си вземем нов апартамент и то в по-големи квадрати, за да има повече стаи. Синът има две деца от различен пол и са им необходими отделни стаи. Решихме да обиколим комплекса с жена ми и като минавахме к-с „Славейков”, където сега е построен апартамента, видяхме имаше един фургон, кранове и в момента се строеше, а и имаше обяви, че се продават апартаменти. Обадихме се на сина, направихме връзка с фирмата, която се намираше зад „Краставицата”. След това синът ми отиде там, запозна се с президента на фирмата, строежът беше още в кота нула, представили са му чертежи, скици и си харесал апартамент. Имало два апартамента свободни и му казали да внесе капаро. Това беше през лятото на 2007г. Внесохме капаро и аз лично дадох парите - 25-30 хиляди лева. Уговорката беше колкото по-голяма вноска предварително внесем, има вероятност да се намали сумата за апартамента. Строителството вървеше бързо. Останалите пари, през 2008г. мисля, че беше, на две вноски платихме. Тук пише, че апартаментът е 51 хиляди лева, но не е толкова, а ни струваше 60 и няколко хиляди лева. Лично аз съм ги дал на сина, а той правеше контактите с президента на фирмата, която строеше.

         ВЪПРОС на адв.Н.: Тези пари от банката ли ги теглихте?

         ОТГОВОР на свидетеля Д.: Понеже се занимаваме със земеделие, имаме си и фурна и винаги си имаме в къщи пари. Занимавам се със зърнопроизводство.

         ВЪПРОС на адв.Н.: Тези пари по сметка на строителя ли дадохте?

         ОТГОВОР на свидетеля Д.: Дал съм всичко в брой. Винаги съм имал доверие на сина ми. Не съм мислил никога, че  ще опрат нещата до там, та да му искам фактура. Аз съм ги дал дарение. Ако съм имал някаква цел, щях да направя документ, но знам, че семейството му е стабилно и съм дал парите за дарение.

         ВЪПРОС на адв.Н.: На фирмата Вие ли плащахте или сина Ви?

         ОТГОВОР на свидетеля Д.: Синът ми ги носеше. Аз давах парите на него и той ги носеше на фирмата.

         Адв.Н.: Нямам повече въпроси.

         ВЪПРОС на юрисконсулт М.: Само като дарение ли дадохте парите? Синът Ви имаше ли финансови проблеми? Той не можеше ли да си купи жилище?

         ОТГОВОР на свидетеля Д.: Дал съм тези пари като на мой син. Друго ням какво да му дам, освен да му купя едно жилище. Имам дъщеря и на нея ще дам.

         ВЪПРОС на юрисконсулт М.: Кога дадохте парите и на колко вноски?

         ОТГОВОР на свидетеля Д.: През 2007г. съм дал 30 хиляди лева за капаро, останалите пари съм платил, мисля че на две или три вноски през 2008г.

         ВЪПРОС на юрисконсулт М.: В крайна сметка колко са всичките пари, които дадохте?

         ОТГОВОР на свидетеля Д.: Някъде около 60 хиляди лева.

         ВЪПРОС на юрисконсулт М.: Друг път давали ли сте пари на сина Ви?

         ОТГОВОР на свидетеля Д.: Стотици пъти. Не само на сина ми, но и на внуци съм давал, по повод и без повод.

         Юрисконсулт М.: Нямам други въпроси.

 

         Съдът освободи свидетеля.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.02.2015 от 11.00 часа, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание. 

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

         СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: