ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 22.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и втори октомври                две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1914 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:06 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Земеделска кооперация за производство и услуги „Сарафово“, редовно уведомен, явяват се В.Б. – член на Управителния съвет и адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., надлежно упълномощена с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, представлявана от кмета Димитър Николов, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Земеделска кооперация за производство и услуги „Сарафово“ против решение № 41-11/24.04.2018 г. по т. 14 от протокол № 34/28.11.2017 г., на Общински съвет Бургас, с което е разрешено изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобрено задание за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 5 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас – УПИ І и УПИ ІІ, поземлен имот с идентификатор 07079.820.124 и поземлен имот с идентификатор 07079.820.221 по Кадастралната карта на гр. Бургас, кв. 15 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас – УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, поземлени имоти с идентификатори 07079.820.183, 07079.820.182, 07079.820.197, 07079.820.198, 07079.820.199, 07079.820.200, 07079.820.201, 07079.820.204, 07079.820.205, 07079.820.220, 07079.820.219, 07079.820.218, 07079.820.206, 07079.820.203, 07079.820.202, 07079.820.196, 07079.820.185, 07079.820.184 по Кадастралната карта на гр. Бургас, кв. 16 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас – УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, поземлени имоти с идентификатори 07079.820.153, 07079.820.174, 07079.820.173, 07079.820.172, 07079.820.171, 07079.820.170, 07079.820.169, 07079.820.155, 07079.820.154 по Кадастралната карта на гр. Бургас, кв.17 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас – УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, поземлени имоти с идентификатори 07079.820.122, 07079.820.123, 07079.820.125, 07079.820.126, 07079.820.127, 07079.820.137, 07079.820.138, 07079.820.139, 07079.820.140, 07079.820.141, 07079.820.142 по Кадастралната карта на гр. Бургас, за обособяване на нови УПИ, с отреждане  – „за жилищно строителство“, „за обществено обслужване“, „за озеленяване, благоустрояване и инфраструктура“, промяна на устройствената зона и показателите на застрояване, в съответствие с предвижданията на действащ общ устройствен план на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица от о.т. 2 – о.т. 1 – о.т. 144 – о.т. 145 по плана на кв. „Сарафово“, гр.Бургас, в частта му, в която северната регулационна граница на кв. „Сарафово“ се измества по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 07079.820.124 по Кадастралната карта на гр. Бургас и се създава нов кв. 5 и кв. 5а, последният отреден за УПИ І „за изолационна зеленина, благоустрояване и инфраструктура“, и се ситуират нови УПИ с поредни номера ІІ-ХХV, отредени „за жилищно застрояване“, с искане за отмяна на решението в обжалваната му част, както и се иска присъждане на направените разноски.

 

С писмо изх. № 2493/03.10.2018 г. до Редакцията на Държавен вестник е изпратено обявление по настоящото дело, ведно с квитанция за внесена държавна такса, за обнародване в Държавен вестник на съобщение за оспорването в очертаната с определение № 2233/20.09.2018 г. по настоящото дело част. Същото е публикувано в Държавен вестник брой 84/12.10.2018 г. и съдът констатира, че към днешна дата не е изтекъл едномесечният срок по чл. 218, ал. 1, вр. ал.5 от ЗУТ за конституиране на заинтересованите лица като ответници в производството пред съда.

АДВОКАТ М.: Депозирам становище, с което подкрепям становището на съда, че не е изтекъл законният месечен срок, което е пречка за процесуални действия и ход по същество.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: С оглед спазване на разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от ЗУТ, моля да не се дава ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Присъединявам се към становище на колегите.

 

СЪДЪТ, като намери за основателни становищата на страните, намира, че следва да отложи разглеждането на делото за друга дата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.11.2018 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: