ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 18.09.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  осемнадесети септември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:М.М.Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1914 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.С.А., редовно и своевременно  призован, не се явява. За него се явява адвокат О., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗА ОТВЕТНИКА – ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“ НА МВР СОФИЯ, редовно призован, се явява  юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено  пълномощно по делото.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС  се явява прокурор М.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.О.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. И.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР М.:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Административното дело е образувано по искова молба от М.С.А., ЕГН ********** *** против ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“ МВР – гр.СОФИЯ с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 2974.19 лева , представляваща обезщетение за неизплатени месечни трудови възнаграждения за периода м.октомври 2016г. – м.февруари 2017г.,   ведно със законната лихва върху тази сума в размер на 131.62 лева от датата на причиняване на вредите до предявяване на иска – 17.07.2016г. и лихва върху главницата от 2974.19 лева, считано от 17.07.2016г. до окончателното плащане на задължението за обезщетение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Указва на страните, че  е в тяхна тежест да представят доказатества относно твърдените от тях факти и обстоятелства.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.О. - Нямам възражения по доклада. Поддържам  исковата молба.

Ю.К. И. - Представила съм по делото писмен отговор, който поддържам.

ПРОКУРОР М.- Намаме претенции по доклада, няма да сочим доказателства.

АДВ.О. - Моля да вземем становище по отговора. Нямам други доказателствени искания. Във връзка с възраженията, изложени в оговора сматям, че в случая производствто е допустимо, тъй като обезщетението е в резултат на незаконосъобразен акт, а не в резултат  на незаконосъобразни  действия или бездействия на административен орган. Във връзка с изявенията, изложени в т.3, че представеното като доказателство  извлечение от електронна база данни, няма данни, не  са установени твърденията на ответния орган. А съща така липсват и данни за фактическо  изплащане на възнаграждението за месец октомври. Представеното извлечение касае м.09. и няма отношение, тъй като за м.09 не се претендира, а по отношение на т.4 с оглед приложението на  чл.86, ал.1 от ЗЗД, ние твърдим че търсеното възнаграждение е месечно, т.е.той се дължи най -късно до края на следващия месец. Видно от справката, която сме представили с исковата молба лихвата е определена от месеца, в който е следвало да бъде изплатена месечната заплата и допълнителното възнаграждение за професионален опит. В случая е налице хипотезата, в която срока кани,  не  е нужно нарочна покана. Моля да приемете доказателствата представени от нас.

Ю.К. И. - Ние поддържаме становището си, но оставяме решението на съда.

ПРОКУРОР М.- Исковата молба считам, че  е допустима.

Съдът намира, че  исковата молба е допустима, като изложените в представения по делото писмен  отговор съображения за допустмостта са неоснователни,  тъй като настъпилите вреди са в резултат на отменен административен акт, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ УВАЖАВА искането за прекратяване на производството по  делото, поради недопустимост на исковата молба и връщането й.

С оглед изложените от процесуалните представители на страните и прокуратурата становища, че не желаят събирането на допълнителни доказателства по делото и не представят такава, съдът намира, че в приетите  по делото  писмени доказатества се съдържат факти и обстоятелства, които  изясняват фактическата обстановка,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.О.- моля да уважите исковете в размерите, в които са предявени, като при постановяване на решението се съобразите с доказателствата. Считам, че между сраните не се спори за размера на основната заплата,  също  така допълнителното възнаграждение е с постоянен характер, което сме определити съобразно данните към момента на отстраняване от работа и с оглед изтеклото време. Посочили сме в исковата молба какъв процент считаме, че е следвало да бъде. Считаме за неоснователно възражанието, че ищеца не се е  явил на работа. Напротив, той се е явил, но не е бил допуснат и това го е принудило да подаде молба до началника на   РД „ГП“ ГПУ Елхово от 24.02.2017 година, която молба е останала без отговор и резултат. Считаме също, че  представеното извелчение  за получена през месец октомври сума е документ, изготвен за целите на настоящето дело, няма дата на съставяне,  няма докадателства,  че на ищеца е изплатено възнаграждение в размера, посочен в справката. Поддържам исковата молба, претендирам разноски, за което представям списък.

Ю.К.И. - Моля да отхвърлите исковата молба, като неоснователна  и недоказана. Моля да ми бъде дедена възможност за писмени бележки. В случай, че приемете иска за основателен и доказан, моля да съобразите с т. 3 и 4,  относно размера. По отношение на  посоченото от процесуалния представител, че същия не е билдопуснат на работа. Същият е допуснат още с входирането на молбата си на 24.02.2017 година, до която дата е заявена и претенцията на ищеца. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Моля да ми присъдите  разноски.

ПРОКУРОР М. - Моля да постановите решение, с което да уважите исковата молба.

АДВ.О. - Във връзка с изявлението, че ищеца е бил допуснат до работа. Това не отговаря на фактическата обстановка. Административният орган би следвало да издаде своя заповед, която да бъде сведена до знанието на „Човешки ресурси“и т.н. Няма издадена  заповед за доказване на действията, които се твърдят.Такава заповед трябва да е наличена и да бъде приложено в служебното досие на ищеца.

Ю.К.И. - Служителят се възстановява по негова молба и той я депозирал на 24.02.2017 г. и е възстановен  от тази дата. Отстраняването е приключило с влязло в сила на решение от 21.02.2017г. и от тази дата  е изцяло в желанието на ищеца да се върне или да не се върне. Това става след депозиране на молбата, която е приложена по делото.

ПРОКУРОР М. - Нямам какво да добавя.

Съдът определя 5 дни  срок, считано от днес за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: