ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На седемнадесети септември                   две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1911 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:59 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Поморие, редовно призована, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-министър и Ръководител на Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

На повторното именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Поморие, редовно призована, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-министър и Ръководител на Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Община Поморие против решение № РД-02-36-710/02.07.2018 г. за налагане на финансова корекция в размер на 2 173,86 лева, представляващи 5 % от стойността на допустимите разходи по договор АДБФП № РД№-02-37-256/14.11.2016 г. на стойност 43 477,07 лева, издаден от заместник-министър и ръководител на Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, с искане за отмяна на решението като незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и неправилно приложение на материалните норми и при несъобразяване с целта на закона.

 

Съдът ДОКЛАДВА днес постъпила по делото писмена защита от пълномощника на ответника с приложени доказателства и списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от страните, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, съгласно опис, съдържащ се в нея; тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда – л. 102 и л.103 от материалите по делото, както и приложените към писмената защита на ответника протокол № 1 и протокол № 2 за дейността на комисия, назначена от кмета на община Поморие за провеждане на открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Рамково споразумение за избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 и ал.4 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в гр. Поморие”.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ,  че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: