ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 10.10.                                                                       град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІІ-ми административен  състав       

На десети октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1910 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,40 часа се явиха:

За жалбоподателя община Поморие - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - зам. министър на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 г., МРРБ гр. София - редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът докладва постъпили по делото писмени доказателства с молба вх. № 11004/04.10.2018 г. от ответника / от л. 248 до л. 286 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото писмени доказателства с молба вх. № 11088/08.10.2018 г. от ответника / от л. 290 до л. 329 от делото/.

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 11171/10.10.2018 г. от ответника, към която са приложени писмени доказателства / от л. 336 до л. 338 от делото/ и е направено изявление, че ответникът желае делото да се разгледа в днешно съдебно заседание в неговото отсъствие и е изразено становище по съществото на спора.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на община Поморие с ЕИК/Булстат 000057179, с адрес гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5, представлявана от кмета И.А.А., против решение № РД-02-36-715/02.07.2018 г. на зам. министъра на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 г., с което за установени нередности по сигнал рег. № 369 на общината, в качеството й на бенефициер, е наложена финансова корекция в размер на 3915. 63 лв. с ДДС, представляваща 5% от стойността на допустимите разходи по договор от 27.05.2016 г., сключен с изпълнител „Профпроект България“ ЕООД, изчислен върху стойността на допустимите разходи по договора с изпълнител в рамките на АДБФП № РД-02-36-214/20.01.2016 г. в размер на 78 312. 53 лв. с ДДС.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените с жалбата и с административната преписка  писмени доказателства, както и тези, представени с молба вх. № 11004/04.10.2018 г. от ответника / от л. 248 до л. 286 от делото/; с молба вх. № 11088/08.10.2018 г. от ответника / от л. 290 до л. 329 от делото/ и с молба с вх. № 11171/10.10.2018 г. от ответника / от л. 336 до л. 338 от делото/.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: