ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 22.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори април                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1910 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

Жалбоподателят А.Г.К. - редовно уведомена не се явява. Представлява се от адв. С.И. с представено по делото пълномощно.

За жалбоподателите М.Г.С., Л.Г.П. и „Ай Пи  Инвестмън” ЕООД - редовно уведомени, се явява адв. С. – представя пълномощно.

За ответника Главен архитект на Община Созопол - редовно уведомен, се явява адв. Й. - представя пълномощно.

Заинтересованата страна З.В.П. - редовно уведомена, не се явява, не се представлява.

Заинтересованата страна Т.Г. К. - редовно уведомен, не се явява, не се  представлява.

Заинтересованата страна Община Созопол - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна А.Д.Д.–Б. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбите на А.Г.К. ***, „Ай Пи Инвестмън” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ:200425302, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Крали Марко” № 4, представлявано от П.И.И., Л.Г.П. *** и М.Г.С. *** против виза за поставяне /монтаж/ на главния архитект на Община Созопол от 11.08.2014 г., касаеща УПИ VІ, в кв.144 по ПУП на гр. Созопол.

 

Адв. И.: В имота на моята доверителка има трето лице строителна фирма, представлявана от Л. К. носител на самостоятелни вещни права върху имота, който има качество на заинтересована страна. Ще представя като доказателства по делото нотариален акт със суперфиция за конституиране на нова заинтересована страна по делото.

Поддържам жалбата. Във връзка с твърденията в жалбата за незаконосъобразно строителство, представям два броя възражения от жалбоподателя с вх. № 94-А-81/26.05.1997 г. и вх. № 94-А-129/04.06.2010г. до кмета на Община Созопол и молба вх.№ 94-Г-83/27.05.1996г. от заинтересованата страна Г Т. К. до кмета на Община Созопол, Констативен протокол № 4/26.05.1997г. на Община Созопол, Заповед № 234/28.05.1997 г. на кмета на Община Созопол, Решение № 1054/14.05.2012 г. на  Административен съд Бургас по адм.дело № 1784/2012г. и Решение № 15341/20.11.2013 г. на Върховен административен съд по адм. дело № 9343/2013 г. Всички действия, които се правят до този момент са съвсем фиктивни и формални, за да може впоследствие да се узакони обекта.

 

         Адв. С.: Поддържам жалбата. Искането за конституиране  на заинтересована по делото страна е основателно.

 

Адв. Й.: Оспорвам жалбата. Считам искането за конституиране на заинтересована страна за основателно. Оспорвам пасивната легитимация на Община Созопол и считам, че следва да бъде заличена като ответник, предвид че действията които се извършват са от страна на Главния архитект като самостоятелен субект. Предмет на спора е виза за поставяне /монтаж/ и Община Созопол не би следвало да бъде страна по делото. Като имате предвид доказателствата по делото, няма спор, че правните действия не са извършвани от Община Созопол, а премахването на незаконен обект е мотивирало главният архитект за издаването на визата, предмет на спора. Моля да заличите като ответник общината.

 

РЕПЛИКА на адв. И.:  Би следвало с крайния съдебен акт да се обвърже общината като администрация, която издава последващ акт, а именно решение за поставяне.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства: два броя възражения от жалбоподателя с вх. № 94-А-81/26.05.1997 г. и вх. № 94-А-129/04.06.2010г. до кмета на Община Созопол и молба вх.№ 94-Г-83/27.05.1996г. от заинтересованата страна Г. Т. К. до кмета на Община Созопол, Констативен протокол № 4/26.05.1997г. на Община Созопол, Заповед № 234/28.05.1997 г. на кмета на Община Созопол, Решение № 1054/14.05.2012 г. на  Административен съд Бургас по адм.дело № 1784/2012г. и Решение № 15341/20.11.2013 г. на ВАС по адм. дело № 9343/2013 г.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя да представи доказателства за участие на нова заинтересована страна,  в тридневен срок, считано от днес, с оглед нейното конституиране в процеса.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител   на главния архитект на Община Созопол за заличаване на Община Созопол като заинтересована страна в производството.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.06.2015 година от 10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: