ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,24.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1910 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 9.30 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят Х.И.К., редовно призован, не се явява и не се представлява

Ответникът директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, не изпраща представител

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против решение №61 от 24.06.2013г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което е потвърдено постановление за налагане на обезпечителни мерки №0137-000009/04.06.2013г. издаден от пубилчен изпълнител при ТД на НАП Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от жалбоподателя, с която заявява, че поддържа жалбата, няма да сочи доказателства и пледира за отмяна на оспореното решение. С молбата е представил писмени бележки.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверено копие от административната преписка съгласно опис на л.2 от делото.

Съдът, като взе предвид факта, че постановлението за налагане на обезпечителни мерки, което е предмет на обжалваното решение, е издадено за обезпечаване на публично задължение, произтичащо от ревизионен акт № 021200226/24.04.2012г. и след като извърши служебна проверка в деловодството на Административен съд гр.Бургас установи, че въпросния ревизионен акт е оспорен по съдебен ред. По жалбата е образувано адм.д.№1685/2012г. приключило с решение №1164/31.05.2013г., с което съдът е отхвърлил жалбата на Х.И.К. против посочения ревизионен акт, в частта в която е потвърден с решение № 225/20.07.2012г. на директора на Дирекция „ОУИ” Бургас. Това административно дело към настоящия момент се намира във Върховен административен съд по подадена касационна жалба против решението постановено от Административен съд гр. Бургас. От мотивите на последното решение се установява, че ревизионният акт частично е отменен от решаващия орган – директора на Дирекция „ОУИ” Бургас и публичните вземанията, които след административното обжалване са потвърдени, са общо в размер на 49 169,52лв. (в т.ч. главница и лихви), която сума е различна от сумата посочена в постановлението за налагане на обезпечителни мерки.

По изложените съображения съдът счита, че следва да задължи ответника в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото заверено копие от ревизионен акт № 021200226/24.04.2012г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас - ИРМ Сливен и решение №225/20.07.2012г. на директора на дирекция „ОУИ” Бургас, с което този ревизионен акт частично е потвърден, за да се установи по категоричен начин какъв е размера на данъчните задължения, които са останали дължими от жалбоподателя след задължителното административно оспорване на ревизионния акт.

Мотивиран от изложеното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от съобщаването, да представи по делото заверено копие от ревизионен акт №021200226/24.04.2012г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас - ИРМ Сливен и решение № 225/20.07.2012г. на директора на дирекция ОУИ Бургас.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.10.2013г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на ответника с вмененото му задължение.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: