Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     522                                 от 19.03.2018 г.                        град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.С. и прокурор Х. Колев като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 190 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на З.М.Д., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, пл. „Хаджи Димитър“ № 6, против решение № 645/20.12.2017г., постановено по НАХД № 2605/2017 г. на Районен съд- Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0304-002236/23.08.2016 г. на Началник сектор към ОД МВР Бургас, РУ Несебър, с което за нарушение на чл. 150 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП на касатора е наложено наказание глоба в размер на 200 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен, както и да отмени процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – РУ Несебър, редовно уведомен, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на оспорването, като излага мотиви в тази връзка.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – Несебър  е образувано по жалба на З.М.Д. против наказателно постановление № 16-0304-002236/23.08.2016 г. на Началник сектор към ОД МВР Бургас, РУ Несебър, с което за нарушение на чл. 150 от ЗДвП и на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП на Д. е наложено наказание глоба в размер на 200 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при съставяне на АУАН и издаване на НП. Районният съд е изложил съображения по всички оплаквания в сезиращата го жалба.

 

Решението на Районен съд – Несебър е неправилно и следва да се отмени поради наличие на доказателства, представени по реда на чл. 219, ал. 1 от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Доколкото първоинстанционното решение е постановено при изяснена фактическа обстановка и изводите на съда са направени след съвкупна преценка и анализ на събраните по делото доказателства, като наведените от жалбоподателя доводи са обсъдени в тяхната съвкупност, то за настоящата инстанция не остава съмнение относно съставомерността на установеното нарушение.

Административнонаказателната отговорност на Д. е ангажирана за това, че при извършена проверка на 18.08.2016 г. около 14,20 ч в гр. Несебър е управлявал личния си лек автомобил без да притежава свидетелство за управление на МПС. От свидетелските показания на актосъставителя се установява, че при проверката водачът не е представил СУМПС. Видно от жалбата пред първата инстанция, Д. сочи, че притежава СУМПС, издадено в Испания , но при проверката не е носил същото, защото го е забравил в Испания. Д. не е представил валидно СУМПС нито в хода на административнонаказателното производство, нито в хода на първоинстанционното производство. Следователно, базирайки се на събраните доказателства, първата инстанция е достигнала до правилния извод, че процесното наказателно постановление  следва да бъде потвърдено.

Следва изрично да се посочи, че едва с жалбата до настоящата съдебна инстанция Д. е представил заверено копие на СУМПС, издадено в Испания, с период на валидност 04.07.2016 г. – 11.06. 2019 г., поради което съдът като съобрази нормата на чл. 219, ал. 1 от АПК намира, че следва да отмени оспореното първоинстанционно решение, а също така и потвърденото с него наказателно постановление.

Отделно от това, основателни са възраженията на касатора, че е налице нарушение на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН, тъй като административнонаказващият орган не е изследвал напълно фактическата обстановка, от която би се установило наличието или липсата на валидно СУМПС на Д., като би се достигнала до друга правна квалификация на извършеното нарушение.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 645/20.12.2017г., постановено по НАХД № 2605/2017 г. на Районен съд- Несебър

и вместо него ПОСТАНОВЯВА,

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0304-002236/23.08.2016 г. на Началник сектор към ОД МВР Бургас, РУ Несебър.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

        

                           

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                     2.