Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №    597               /01.04.2016г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на десети март, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                             ЧЛЕНОВЕ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                  РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретар Й.Б. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 190/2016г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите Н.Ж.С. е оспорил решение № 1753/12.12.2015г. постановено по АНД № 4452/2015г. по описа на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 36939/25.08.2015г. издадено от касатора. С наказателното постановление за нарушение на чл.113, ал.2, във вр. с ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, ЕИК 831642128, на основание чл. 222а от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено издаденото от него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е основателна, а обжалваното решение предлага да бъде отменено.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

В обжалваното наказателно постановление действително не е описано мястото, където е извършена проверката, което е място на извършване на нарушението. Наказващият орган е посочил само, че на 11.03.2015г. е извършена проверка в магазин на „Виваком”, стопанисван от „БТК“ ЕАД, по повод потребителски сигнали. Никъде в наказателното постановление не е посочено, че се касае за конкретен магазин в гр.Бургас на ул.“Сан Стефано“ № 66, както е посочено в констативния протокол. От наказателното постановление въобще не може да се установи къде е извършено нарушението и като се вземе предвид обстоятелството, че наказания субект „БТК“ ЕАД има такива магазини в цялата страна, като в някои от областните градове те са повече от един, действително както е приел районният съд, нарушението на процесуалните правила следва да се квалифицира като съществено, защото е нарушено правото на защита на лицето. Както наказания субект, така и съда, от наказателното постановление не могат да установят на кой магазин е извършена проверка, в кой град се намира този магазин, което с оглед спецификата на конкретния казус води до извода, че не е посочено въобще мястото на извършване на нарушението. Така наказаното лице е ограничено във възможността да се защитава, като не знае в кой от всичките негови обекти се твърди, че има извършено нарушение на чл.113, ал.1, във вр. с ал.1 от ЗЗП.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1753/12.12.2015г. постановено по АНД № 4452/2015г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: