ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 10.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На десети април                                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Манол Манолов                                

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 190 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в  10,00 часа се явиха:

За оспорващия Областен управител на Област с административен център гр. Бургас-редовно уведомен, се явява юк. А., представя пълномощно.

За Ответника Общински съвет Приморско-редовно уведомен, се явява адв. А. - представя пълномощно.

 

За Бургаска окръжна прокуратура се явява Прокурор Манол Манолов.

Прави искане за встъпване в производството на основание чл.16, ал. 1, т. 3 от АПК.

 

СЪДЪТ, по направеното искане,

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като страна в производството Бургаска окръжна прокуратура.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба вх.№ 3596/10.04.2013 г. от адв. К., с която моли „Я.Д.И.” ЕООД да бъде конституирано като заинтересована  страна в производството.

 

         Юк. А.: Не възразявам по искането.

 

         Адв. А.: Не възразявам за конституиране на дружеството като заинтересована страна.

 

СЪДЪТ, по направеното искане, и на основание чл.153, ал.1 от АПК,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтересована  страна в производството „Я.Д.И” ЕООД с ЕИК  по БУЛСАТ 102099982, със седалище и адрес на управление – гр.***, представлявано от Н.И.П.. 

 

Юк. А.: Да се даде ход на делото.

Адв. А.: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Запознат съм с доказателствата по делото и не възразявам да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА оспорването на Областен управител на област с административен център гр. Бургас,   обективирано в Заповед № РД-09-2/21.01.2013 г., с която  е оспорено приетото по т. 16 от Дневния ред на заседание на Общински съвет - гр. Приморско, Решение № 247, отразено в Протокол № 17/20.12.2012 г., със следното съдържание – „На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, т. 8, чл. 9, чл. 11 и чл. 12 от Наредбата за публично-частно партньорство на Община Приморско, Общински съвет Приморско одобрява договор за публично-частно партньорство с „Я.Д.И.” ЕООД, съгласно приложения проект”.

 

Юк. А.: Поддържам заповедта на Областния управител на област с административен център гр. Бургас.

Нямам доказателствени искания.

Да се приеме административната преписка. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. А.: Оспорването е неоснователно. Заповедта е неправилна и незаконосъобразна.

Представям подробно описани документи по опис, за приемане като доказателства по делото. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. К.: Оспорването е неоснователно. Да се приеме административната преписка и доказателствата, представени в днешното съдебно заседание.Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме административната преписка и доказателствата, представени в днешното съдебно заседание. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, с писмо вх. № 3502/08.04.2013г. от ОбС Приморско, както и  представените в днешното съдебно заседание, по опис.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Юк. А.: Моля да постановите  съдебен акт, с който да отмените процесното решение на Общински съвет Приморско, като  незаконосъобразно.

От събраните по делото доказателства е видно, че при постановяването му  не са спазени реда и условията, визирани в Наредбата за публично-частно партньорство на Община Приморско, предхождащи сключването на окончателния договор, предмет на процесното решение и това опорочава процедурата, което е пречка за приемане на законосъобразно решение.

 

Адв. А.: Уважаема г-жо Съдия, моля да отхвърлите решението на Областния управител на област с административен център гр. Бургас, като неправилно. Моля, да оставите в сила решението №247 на Общински съвет Приморско.

Ще представя подробни писмени бележки.

 

Адв. К.: Моля да оставите решението на областния управител без уважение. Доводите са неоснователни. Решението е взето на основание  Наредбата за публично-частно партньорство, която е минала на административен контрол пред Областния управител. Неоснователни са доводите, касаещи нарушение на процедурата. Представени са множество писмени доказателства, които обосновават законова процедура, в резултат на която е издаден акта на Общинския съвет.

Ще представя подробни писмени бележки.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да отмените Решение № 247/20.12.2012 г. по т. 16 от дневния ред на заседание на ОбС Приморско. Нарушена е процедурата по Наредбата за публично-частно партньорство за водене на състезателен диалог, като самият кмет е определен като лице, което единствено води диалог и подписва договор. Моля, да се отмени решението.

 

СЪДЪТ указва на страните, че могат в 5-дневен срок да представят писмени бележки.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: