ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1909 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Поморие, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА „ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ, редовно призован, не изпраща представител.

По делото е постъпила молба с вх.№ 11582/22.10.2018 г. от процесуален представител на ответника, с която моли да бъде даден ход на делото и да им бъде предоставен срок за писмени бележки.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба от ОБЩИНА ПОМОРИЕ, представлявана от кмета И.А.против Решение № РД-02-36-717/02.07.2018 г. на Заместник-министър на МРРБ и Ръководител на УО на ОП „Региони в растеж“ /ОПРР/ за приключване на сигнал с рег.№ 371 с установяване на нередност и определяне на финансова корекция на бенефициента – ОБЩИНА ПОМОРИЕ, представлявана от кмета И.А., изчислена в размер на 874,80 лева с включен ДДС, представляваща 5% от стойността на допустимите разходи по засегнатите от твърдяното нарушение три договора.

С жалбата се иска отмяна на оспореното решение като незаконосъобразно.

 

СЪДЪТ УКАЗВА, на основание чл.163, ал.3 вр. с чл.170, ал.1 от АПК, на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА, на основание чл. 163, ал.3 АПК и  чл.154,  ал.1 ГПК, на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

УКАЗВА на страните, че доказателствата, събрани редовно в производството по издаване  на акта, имат сила и пред съда.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 8183/18.07.2018г. жалба на Община Поморие, ведно с доказателства по опис.

 

ДОКЛАДВА постъпил с вх. № 9020/10.8.2018г. заверен препис на административна преписка, представен от ответника по делото.

 

С разпореждане № 5004/22.10.2018 г. съдът Е ЗАДЪЛЖИЛ ответника, в срок до съдебното заседание, да представи по делото заверено копие на писмото от Началника на Отдел ЮИР, с което се уведомява УО за констатираното нарушение, както и Докладната записка от УО до Ръководителя на УО. Със същото разпореждане, съдът е ЗАДЪЛЖИЛ жалбоподателя, в срок до съдебното заседание, да представи по делото заверено копие на офертите на участниците, както и документацията за участие в процедурата.

 

В изпълнение на разпореждането, съдът ДОКЛАДВА постъпили от жалбоподателя с вх.№ 11729/24.10.2018г. доказателства, по опис – 11 броя папки, както и постъпили с вх. № 11762/25.10.2018 год. доказателства, предоставени от процесуалния представител на ответника.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили от ответника с вх.№ 11582/22.10.2018 г. молба по хода на делото и вх.№11583/22.10.2018г. писмени бележки.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх.№ 8183/18.07.2018г. жалба на Община Поморие, ведно с доказателства по опис, постъпилата с вх. № 9020/10.8.2018г. административна преписка, постъпилите с вх. № 11729/24.10.2018г. от жалбоподателя доказателства, по опис – 11 броя папки, както и постъпилите с вх. № 11762/25.10.2018 год. доказателства, предоставени от процесуалния представител на ответника.

 

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7–дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: