ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 26.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести ноември              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1909 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,45 часа се явиха:

За ищцата П.И.Б. - редовно уведомена лично и като законен представител на Г.И.Б., се представлява от баща й - Г.П.Б..

Ищецът Г.П.Б. - редовно уведомен, се явява лично.

Ответник Главна дирекция „Гранична полиция” - редовно уведомен, се явява юк. К.И.  – с пълномощно по делото.

 

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Андрей  Червеняков.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпил писмен отговор от ответника вх.№ 7924/27.10.2014г., в който се взема становище по допустимостта на исковете и тяхната основателност основателност.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да имате предвид нормата на чл. 159, т. 6 от АПК, че към делото е приложено адм. дело № 2331/2013г. с идентичен предмет, с влязло в сила решение, където е налице произнасяне по същество. Като прецизирате стойността на процесната нормата, моля да прецените, дали не следва производството да бъде прекратено. В решението е обсъден и предмета на оспорване и аргумента, защо същият е оспорен.

 

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ИСКОВАТА МОЛБА на П.И.Б. лично и в качеството й на законен представител на малолетното дете Г.И.Б. и на Г.П.Б.,*** срещу Главна дирекция „Гранична полиция” София, с правно основание  чл.1 ЗОДОВ.

 

ИЩЕЦЪТ Г.Б.: Поддържам иска. Помолил съм да се изискат доказателства от дело № 2331/2013г., където е исковата молба и където има доказателства в подкрепа на иска.Не са пристигнали и писмените показания от придружителя на границата, че са минали гранична контрола, без никой да ги пита нищо, като това твърди и детето.

 

Юк. И.: Оспорваме изцяло иска както недопустим и неоснователен. Моля да приемете писмен отговор от ГД „Гранична полиция” София, както и списък за разноски.

 

ПРОКУРОРЪТ: Намирам иска за неоснователен. Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и адм. дело № 2331/2013 г. на  Административен съд Бургас, писмен отговор от Главна дирекция „Гранична полиция” София и списък с разноски.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ИЩЕЦЪТ Б.: Искам от съда да признае, че служебното лице на ГД „Гранична полиция” по време на изпълнение на задълженията си е допуснало грешки съзнателно или несъзнателно, което е довело до незаконно извеждане на внука ми от България.

 

Юк. И.: Моля да отхвърлите исковата молба като недопустима. При условията на евентуалност, моля да я отхвърлите като неоснователна. Подробни съображения съм изложила в писмения отговор.      Относно допустимостта на иска, считаме, че спорът е бил разрешен пред МВР като пасивно легитимен ответник. Тълкувателното решение по дело № 3/2005г. на общото събрание на гражданска колегия на ВКС, регламентира, че пасивно легитимен е държавен орган, в който длъжностното лице е в трудово правоотношение. Именно като администрация, в която възникват служебните правоотношения със служителите на МВР, с влизане в сила на новия ЗМВР на 01.07.2014г., МВР, а не ГДГП е преобразувал служебните правоотношения на държавните служители в МВР със заповед № 8121К-971/01.07.2014г. по силата на която държавните служители в ГДГП се назначават като държавни служители в МВР, в ГДГП.

С оглед на изложеното считам, че пасивно легитимиран ответник като администрация с йерархичен характер е МВР, срещу което искът вече е бил предявен.

 

ПРОКУРОРЪТ: Ако приемете исковете за допустими, моля да ги отхвърлите като неоснователни по основание и размер. Не се установи незаконно бездействие на служителя от ГД „Гранична полиция” и настъпване на твърдените вреди. Моля за произнасяне със съдебен акт в тази насока.

 

По допустимостта на исковете, съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: