О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    1885            от 07.08.2018 г., гр. Бургас

 

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на седми август две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

        Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело номер 1907 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод жалбата на В.В.Ж. ***, представлявана от пълномощника адв. В. К. от АК- Стара Загора, против промяна на ЕГН, извършена от ТЗ ГРАО- Бургас.

Бургаският административен съд, след като се запозна с материалите по делото и извърши служебна справка в НБД относно заявените от жалбоподателката постоянен и настоящ адрес, намира, че не е компетентен по правилата на местната подсъдност да разгледа и се произнесе по жалбата. Съображенията:

Критериите за определяне на местната подсъдност са посочени в нормата на 133 от АПК. Според ал.1 на чл.133 АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. От служебно извършената справка в НБД е видно, че жалбоподателката е с постоянен и настоящ адрес:*** е налице териториална структура на администрацията на органа, чийто акт е предмет на оспорване. Съгласно нормата на чл. 26 от Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главната дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ е част от специализираната администрация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Същата има 28 териториални звена в административните центрове на областите на които е разделена територията на Република България (чл. 27 от същия правилник). Следователно, съобразно разпоредбата на чл. 133, ал.1 от АПК, компетентен да разгледа жалбата на В.В.Ж. ***. Ето защо, образуваното пред настоящия съд производство следва да се прекрати и на основание чл. 135, ал.2 от АПК делото да се изпрати на надлежния съд.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1907/2018 г. по описа на Административен съд- Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд- Стара Загора.

Определението  е окончателно.

 

СЪДИЯ: