ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,27.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми януари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1906 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Й.Г.Г., редовно призована, не се явява.

Жалбоподателят В.Т.Г., редовно призован, се явява лично.

За ответника - заместник кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., редовно упълномощена, с представено пълномощно.

Заинтересованата страни Й.М.С. се явява лично, редовно призована.

Заинтересованата страна Е. Ж.С., редовно призован, не се явява.

За двете заинтересовани страни се явява адвокат К., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

Явява се вещото лице М.Г..

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото със заявление формуляр на Административен съд гр. Бургас адвокат П. е представил служебна бележка от отделение по нефрология към МБАЛ Бургас, с която е удостоверено, че същия е на стационарно лечение в МБАЛ Бургас, като е посочено, че е хоспитализиран на 26.01.2015г. Към служебната бележка е представено направление за хоспитализация и амбулаторен лист. В заявлението, което придружава тези документи няма друго различно искане, освен документите да бъдат приети по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Г. – Аз искам да се отложи делото, поради това, че адвокатът ми е в болница. Приемането му е внезапно и не съм организирал защитата си. Той е приет в болница вчера.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – По направеното искане от жалбоподателя предоставям на съда.

АДВОКАТ К. – Считам, че няма пречка да се даде ход на делото, но с оглед внезапното хоспитализиране на колегата, считам, че и от формална гледна точка следва делото да бъде отложено, за да се даде възможност за адекватна защита на жалбоподателя, за да сме толерантни разбира се, но предоставям на съда.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Г. – Вчера разбрах, че е хоспитализиран, не се знае колко ще продължи това, но считам, че не повече от три до пет дена.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – По принцип аз също искам да се даде ход на делото, но предвид, че процесуалния представител жалбоподателя е в болница – предоставям на съда.

 

Не са налице основанията предвидени в чл.139, ал.1 от АПК, поради което и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК с оглед липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

От изявлението на жалбоподателя, с което иска процесуалния му представител да присъства при разпита на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза и като се отчете заболяването на адвокат П., който е на лечение в МБАЛ Бургас, както и внезапността на постъпването в болница, съдът счита, че са налице пречки за изслушването на вещото лице в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.03.2015г. от 11.50, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Вещото лице уведомено в съдебна зала.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: