ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,04.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: К.Л.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1906 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Й.Г. Г., редовно призована, не се явява.

Жалбоподателят В.Т.Г., редовно призован, се явява лично.

 За двамата жалбоподатели се явява представител по пълномощие адв.П., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника заместник кмет на Община Бургас, редовно призован,  се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., редовно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованите страни Й.М.С. и Е. Ж.С., редовно призовани, не се явяват. За двамата се явява адв.К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Й.Г.Г. и В.Т.Г. против заповед № 1842/22.07.2014г. на заместник кмета по „УТС” на Община Бургас, с която се отказва допускане на изменение на ПУП-ПУР за УПИ ХІІ-425, 426 и УПИ ХІ-427 в кв.34 по плана на кв.Банево, гр.Бургас.

 

         Адв.П.: Поддържам жалбата. Моля, да приемете приложените към нея писмени доказателства.

         Моля, да назначите съдебно-техническа експертиза със задачи, които съм формулирал в нарочна молба, която представям с копие за страните.

         Моля, да допуснете събиране на гласни доказателства чрез разпит на един свидетел, който да доведем в следващото съдебно заседание, с чийто разпит ще установяваме, че процесният недвижим имот в частта, която е процесна по делото, е била предоставена навремето при условията на заемно послужване и е ползвана от ответника в продължение на години и спорът се води заради отказа на същата да върне тази част.

         Допълнително ще представя молба, в случай че назначите съдебно-техническа експертиза, вещото лице по същата графически да изрази чрез комбинирана скица има ли навлизане и т.н.

 

Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля, да приемете представените с преписката доказателства от Община Бургас, както и представям в днешно съдебно заседание и моля да приемете заповед за оправомощаване на заместник кмета.

Противопоставям се на искането за допускане на гласни доказателства, тъй като считам, че в настоящото производство това може да се докаже с писмени доказателства, а не с гласни.

По искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, предоставям на съда, като считам, че некоректно е зададен Въпрос № 2. Може би трябва да се посочи какъв е документът за собственост.

Нямам доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства.

 

Адв.К.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че искането и твърдението за явна фактическа грешка в последния регулационен план на кв.Банево е незаконосъобразно, тъй като с настоящия административен процес, според нас, се иска избягването на гражданско-правен процес за собственост, тъй като цялата претенция по жалбата касае една ивица от 41 кв.м. на източна регулационна граница между имота на моите доверители и имота на жалбоподателите. Тази регулационна граница, видно от документ по делото, е поставена въз основа на имотната такава, установена от техническите органи на Община Бургас през 1987г. и тя е тангирана по съществуващата стара телена ограда, която не е местена въобще. От момента на 1987г., а и от по-рано жалбоподателите не са правили каквото и да е възражение във връзка с тези констатации, въпреки че са им били съобщавани по съответния административен ред. Ивицата, за която се претендира, че попада в имота на моите доверители и твърдението, че наследодателят на моите доверители е отдал като заем за послужване тази земя, е просто неправдоподoбно, тъй като тази земя никога не е била в имота на праводателката, респективно жалбоподателите. Оградата си е била на това място и имотът си е бил така, както е тангиран тогава. Считам, че е недопустимо въпросите за собствеността да се разглеждат в настоящия процес, тъй като от представените документи за собственост, които некоректно не са представени от жалбоподателите, се вижда, че целият имот УПИ-ХІІ с цялата си квадратура се установява от представените с нашето становище нотариални актове за собственост. Като този имот е урегулиран, а имотът на жалбоподателите не само че не е урегулиран, но документът за собственост на праводателката и  майка на жалбоподателите ние го оспорваме, тъй като този документ за собственост с обстоятелствена проверка е издаден повече от 20 години след като праводателят на моите доверители е придобил два декара земя, в която земя попадат имотите както на моите доверители, така и на жалбоподателите с писмен договор, който представям и през 1971г. се снабдява с нотариален акт за тази земя. Така че не може 10 години и повече по-късно праводателят на жалбоподателите да се снабди също с нотариален акт по давност за твърдения от тях, че е собствен имот. Противопоставям се на искането за разпит на свидетел за установяване собствеността на твърдяни 41 кв.м. получени като заем за послужване, тъй като това не е редът в настоящия процес.

Що се касае до искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, считам, че единствено допустим е евентуално Въпрос № 1 и Въпрос № 3 без последното искане, което е чисто правен въпрос. Моля да ми бъде дадена възможност по доказателствата, евентуално, след като се запозная с исканията за съдебно-техническата експертиза, да представя също искания за това.

Представям подробно становище с писмени доказателства, които представям с препис за страните. Моля, същите да бъдат приети.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от жалбоподателите писмени доказателства, описани в жалбата на лист 7 от делото.

         ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис на лист 2 от делото, както и заповед № 188/2013г. на кмета на Община Бургас, представена в днешно съдебно заседание. 

         ПРИЕМА представените от процесуалния представител на заинтересованите страни писмени доказателства, описани в писмено становище депозирано в днешно съдебно заседание.

 

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в техническата служба на Община Бургас, както и навсякъде другаде, където е необходимо с оглед поставените задачи, да даде заключение по формулираните от процесуалния представител на жалбоподателите задачи в нарочно заявление, с изключение на последната част от Въпрос № 3 „и представлява ли това явна фактическа грешка”, която част по своето същество е правен въпрос, който не е от компетенцията на вещото лице.

         ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лева, вносими в 7-дневен срок, считано от днес от жалбоподателите по сметка на Административен съд-гр.Бургас.

         УКАЗВА на същите, че в този срок следва да представят доказателство за внесен депозит.

         УКАЗВА на страните, че съдът ще определи вещо лице в закрито заседание, освен това им УКАЗВА, че съдът служебно може да допълни въпросите към вещото лице.

        

         ДАВА възможност на всички страни в 3-дневен срок, считано от днес, в случай, че желаят, да депозират по делото въпроси към експертизата.

         УКАЗВА на страните, че според задаваните въпроси ще бъде ангажирана и отговорността им за заплащане на депозит.

        

         ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпит на един свидетел, който жалбоподателите следва да водят в следващото съдебно заседание, посредством показанията на който следва да се установява дали жалбоподателите или техният наследодател е предоставил с някакво облигационно правоотношение въпросните 41 кв.м. земя на заинтересованите лица или техния наследодател.

        

         Адв.П.: Тъй като представените в момента доказателства са много, моля да ми се даде възможност да се запозная с тях и взема становище, като по принцип ги оспорвам. В момента не мога да кажа точно какво, тъй като не съм се запознал с тях.

         Адв.К.: В писменото становище, което представих също съм оспорил нотариален акт № 116, оспорвам съдържанието, с което се констатира, че Тона Г. Пенева е получила по давностно владение описаният подробно в този нотариален акт имот. Оспорваме и скицата, която се представя с документите, приложени към жалбата, като невярна. Същата не само, че е невярна, но оспорваме и автентичността на същата, като не личи органът, който е издал същата, дали е компетентен, в какво качеството е издадена. На тази скица (лист 23 от делото) е посочена тази ивица. Цялото дело е за това, за собственост.

         С оглед допуснатите гласни доказателства от страна на жалбоподателите, моля и от наша страна да се допусне до разпит един свидетел във връзка с твърдението от наша страна, че не е налице сключен договор за послужване относно 41 или 42 кв.м. от имота на моите доверители.

        

         По новите доказателствени искания съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателите в 3-дневен срок, считано от днес да се запознае с представените от заинтересованите страни писмени доказателства и да изрази становище по тях в писмен вид, което да депозира по делото в същия срок.

         След получаване на становището на жалбоподателите по представените писмени доказателства, съдът ще се произнесе по оспорванията направени на представени по делото писмени доказателства, както от жалбоподателите евентуално, така и от заинтересованите страни, чрез техния пълномощник в днешно съдебно заседание.

 

         ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпит на един свидетел, воден от заинтересованите страни в следващото съдебно заседание, чрез който да се установяват спорните факти по делото във връзка с това, дали една част от имота на жалбоподателите, респективно на заинтересованите лица е била предоставена под формата на заем за послужване.

УКАЗВА на двете страни, че се ангажират сами да осигурят за следващото съдебно заседание свидетелите, които искат да бъдат разпитани.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.01.2015г. от 11.20 часа, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: