Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер       1862                  от 26.10.2018г.,                      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

 Председател:Лилия Александрова

        Членове: 1. Станимир Христов

        2. Диана Ганева

 

при секретаря М.В. и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 1905 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на С.И. ***, с ЕГН **********, против решение №81/18.06.2018г. на Районен съд – Карнобат, постановено по НАХД №149 по описа на съда за 2018г., с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0282-001001/19.01.2018г., издадено от началник РУ Карнобат към ОДМВР Бургас.

Касаторът оспорва решението на първоинстанционния съд като постановено в нарушение на закона и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Иска се от съда да отмени първоинстанционния съдебен акт и да отмени наказателното постановление, тъй като нарушението е извършено в условията на крайна необходимост.

В съдебно заседание касаторът се представлява от адв.Габровски, който излага защитната теза и поддържа касационните оплаквания, релевирани в жалбата.

Ответникът по касация – РУ Карнобат към ОДМВР Бургас, редовно уведомен, в съдебно заседание не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд - Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

От доказателствата по делото се установява, че на 21.12.2017 година, в гр.Карнобат, около 0.35 часа, на кръстовището на ул.“Христо Кабакчиев“ и ул.“Освобождение“, С.И. управлявал лек автомобил „Опел Астра“, с рег.№ А8932 КМ. Същият бил спрян за проверка от служители на РУ Карнобат. При проверка за употребата на алкохол техническото средство „Алкотест Дрегер“ 7510 С, с фабричен номер ARSM 0061 отчело 1.00 промила алкохол в издишания от водача въздух. На И. бил връчен талон за медицинско изследва. За да постанови оспореното решение, с което е потвърдил обжалваното наказателно постановление, районният съд е приел, че фактическата обстановка е безспорно установена, а при издаване на акта и наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Съдът е посочил, че АУАН е съставен съобразно разпоредбите на ЗДвП и ЗАНН. Установеното нарушение е правилно квалифицирано, а отговорността на И. е ангажирана под точната санкционна норма.

Решението е правилно.

Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и обсъдени доказателства. От показанията на полицейския служител в съдебно заседание се установява, че водачът при изпробване с техническо средство за употреба на алкохол техническото средство е отчело 1.00 промила алкохол в издишания от водача въздух. Фактическата обстановка е правилно установена от районния съд в съответствие с приобщените писмени и събраните гласни доказателства и настоящата инстанция я възприема изцяло. След преценка на доказателствата правилно районният съд е формирал извод за потвърждаване на наказателното постановление. След като е управлявал МПС след употреба на алкохол И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.174, ал.1, т.2 от ЗДвП, за което законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на соченото правно основание, като са наложени предвидените в закона административни наказания във фиксиран размер.

Осъщественото на 21.12.2017 г. административно нарушение, извършено от И., не е било при крайна необходимост - за да спаси на живота на своята съпруга от непосредствена опасност, която деецът не е могъл да избегне по друг начин. Липсват твърдения от наказания, както и доказателства, които да обосноват извод, че деецът не е могъл да избегне осъществяването на това административно нарушение. Не се твърди, че И. или някой друг от близките е потърсил помощ за транспортиране на нуждаещия се от лечение преди 0.35 часа на 21.12.2017 г., било от друго лице, било от оправомощените за това институции. Съгласно нормата на чл.3, ал.1 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008г.), единният европейски номер 112 (ЕЕН 112) се използва при необходимост от спешна помощ при различни рискове за живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите. Помощта, която може да бъде потърсена чрез този телефонен номер, е денонощна и безплатна, а номерът е достъпен от всяка точка на страната.  Следва извод, че наказаният водач е могъл да избегне по друг начин деянието, за което е ангажирана административнонаказателната му отговорност с оспореното НП. Деянието, за което е ангажирана административнонаказателната отговорност на И. не попада в хипотезата на чл.13, ал.1 от НК, вр. с чл.11 от ЗАНН. При така установените факти не намира приложение нормата на чл.8, предл.2 от ЗАНН.

С оглед изложеното, настоящият касационен състав приема, че оспореното решение е постановено при правилно приложение на закона и следва да бъде оставено в сила. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №81/18.06.2018г., постановено по НАХД №149/2018г.  по описа на Районен съд – Карнобат.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

  

 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                            2.