ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 29.03.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети март                      две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1905 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

Жалбоподателят ЕТ „БАТРУМ” - Р.Б. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

          За ответника – началника на РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен, се явява юк. К., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх. № 2272/07.03.2017 г. ведно с приложения към него, което е в срока по чл.199 ГПК.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателя ЕТ „БАТРУМ” - Р.Б. с вх. № 3092/28.03.2017 г., с която моли да се даде ход на делото. Оспорва заключението на вещото по допусната съдебно-техническа експертиза. Изразява становище и по същество на спора. Сочи, че поддържа всички възражения, направени до момента. Няма други доказателствени искания. Иска да се приключи събирането на доказателства и да се уважи жалбата му.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба,  на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

юк. К.: Да се пристъпи към изслушване заключението на вещото лице.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. С.Ж.И. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе И.: Представил съм писмено заключение ведно с приложения към него, които поддържам.

 

юк. К.: Нямам въпроси към вещото лице.

Въпрос на съда: Във връзка с постъпилата молба от жалбоподателя Вие установихте ли годината на построяване на процесния обект?

Вещото лице: Годината на построяване е установена въз основа на приложените декларации по делото. Според материалите, с които е изграден обекта и овехтяването е напълно относимо да се приеме, че строежът е извършен в периода 01.01.1997 г. - декември 1998 г.

Въпрос на съда: Моля да ми посочите по какъв начин сте идентифицирал автосервиза? Същият е записан в заповедта под №22 по схемата на община Бургас.

Вещото лице: За идентификация на обекта съм правил сравнение между схемата на община Бургас приложена към заключението и извадка от кадастралното заснемане, част от КК, която е приложена на л. 60 от делото. След направеното сравнение за мен този автосервиз е част от сградата под №08 в ПИ №148. Това са били признаците, по които съм идентифицирал този строеж, като съм направил сравнение по схемата и извадката. Тази част от сградата под №08 в ПИ №148 в момента е автосервиз.

Реплика на юк. К.: Твърдя, че схемата на л. 59 от делото сме я предоставили на вещото лице и сме ползвали същата при издаване на заповедите при индивидуализиране на обектите.

Моля вещото лице да даде разяснение относно квадратурата на строежа, тъй като в заповедта е записано 20,00/6,50 м., а в заключението площта на сградата е 55,39 кв.м.

 

Вещото лице: Има разлика в квадратурата. След замерването съм посочил, че площта на сградата е 55,39 кв.м. Това е само площта на автосервиза. Останала част от сградата в момента представлява бивши магазини, които не работят в момента. Строежът е изпълнен в неурегулиран поземлен имот.

 

юк. К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

Въпрос на съда към юк. К.: Възразявате ли според наведените констатации коя е годината на построяване на този обект?

юк. К.: Не възразявам на заключението и направения извод от вещото лице. Действително от писмените доказателства, а именно от декларацията, подадена от жалбоподателя, се установява, че строежът е извършен в периода 01.01.1997 г. до декември 1998 г.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице и приложенията към него и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 400 лв. на 29.03.2017 г./.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество:

 

юк. К.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да имате предвид, че е налице строеж, изпълнен в неурегулиран имот съгласно приетото заключение в днешно съдебно заседание. Строежът не отговаря на действащия ПУП-ПУР, одобрен с решение №8/15.12.2006 г. на ОС-Бургас, като същият съгласно заключението на вещото лице не отговаря както по сега действащия, така и по предходните правила и норми, действали към момента на изпълнение на строежа. Безспорно строителството е установено като незаконосъобразно и подлежи на премахване от органите на ДНСК.

Моля да потвърдите издадената заповед като правилна и законосъобразна и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: