ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 23.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и трети ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1905 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят ЕТ „БАТРУМ” - Р.Б. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         За ответника – началника на РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен, се явява юк. К. – представя пълномощно.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателя с вх. №  10739/22.11.2016 г., с която моли, поради заболяване да не бъде даден ход на делото и същото да се отложи за друга дата. Към молбата е представено медицинско направление.

 

         Юк. К.: По хода на делото предоставям на съда.

 

Съдът, като взе предвид постъпилата от жалбоподателя молба с приложено към нея медицинско направление, намира, че не са налице основанията да не бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, тъй като представеното медицинско направление не отговаря на изискванията на чл. 18, ал. 2 от Наредба за медицинската експертиза. Представеното медицинско направление не представлява „медицинско удостоверение” по образеца, утвърден от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието и в него изрично не е посочено, че заболяването не позволява на лицето да се яви лично пред съда.

Ето защо, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на ЕТ „БАТРУМ – Р.Б.”, с ЕИК по Булстат: 102000320, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник” бл. 413, вх. 6, ет. 6, ап. 24, представляван от Р.И.Б., против Заповед № ДК-02-БС-29/10.07.2009 г. на началника на РДНСК – Бургас, с която на основание чл. 225, ал. 1 ЗУТ е наредено да бъде премахнат установен незаконен строеж, представляващ „Автосервиз”, /под № 22 по схемата на Община Бургас/ - в зоната на ж.п. гара „Владимир Павлов”.

 

         СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Юк. К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете каквото е представено от административния орган като административна преписка. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът, като взе предвид, че в административната преписка липсват констативните актове, въз основа на които е издадена процесната заповед, УКАЗВА на началника на РДНСК Югоизточен район, че носи доказателствена тежест за установяване годината на извършването на строежа, неговото съществуване, неговият изпълнител и липсата на строителни книжа.

В тази връзка, съдът намира, че с оглед изясняване предмета на спора, следва да допусне на основание чл. 171, ал. 2 от АПК извършването на съдебно-техническа експертиза.

         Ето защо и по доказателствата съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА на основание чл. 171, ал. 2 от АПК извършването на съдебно-техническа експертиза със следните въпроси:

1. Има ли издадени строителни книжа за извършения строеж и дали строителството е в съответствие с действащия ПУП?

2. Строежът допустим ли е съобразно правилата и нормите към момента на изграждането му и по сега действащия ЗУТ, както и дали е допустим по ПУП към момента на изграждането му и по сега действащия ПУП?

3. Да се посочи дали за имота, върху който е построен автосервизът, има одобрен ПУП, както и да се посочи дали изобщо съществува процесния строеж?

4. Представлява ли автосервизът строеж по смисъла на § 5, т. 38 ДР ЗУТ ?

5. Коя категория е строежът и коя е годината на неговото извършване? Да се опише конструкцията му.

 

6. Търпим ли е строежът, съобразно изискванията на § 16, ал.1, 2 и 3 ДР ЗУТ?

7. Деклариран ли е строежът пред одобряващите органи и кога?

8. Инициирана ли е процедура за узаконяване на строежа, съобразно изискванията на § 184 ПЗР ЗИД ЗУТ и кога?

 

НАЗНАЧАВА за изготвянето на заключението вещото лице инж. С.И., при депозит в размер на 400,00 лв., вносими от ответника в 14-дневен срок, считано от днес.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на депозита за извършването му.

 

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.02.2017 година от 10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: