ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 10.10                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на десети октомври                                   две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1904 по описа за 2018 година.                 

 

       На именното повикване в 14:48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  З.Н.Г., редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ изпълнителен директор на Изпълнителна агенция“Военни клубове и военно-почивно дело“, редовно призован, не се представлява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е за втори път висящо пред настоящата инстанция, след като с решение № 9703/16.07.2018 г. по адм.д.№11387/2017 г. на Върховен административен съд е отменено изцяло решение №1391/19.07.2017 г. по адм.д.№2330/2016 г. на Административен съд Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав.

 

Производството е образувано по жалба на З.Н.Г. против заповед №ЧР-11-1845/08.11.2016 г. на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция“Военни клубове и военно-почивно дело“-София, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателя на длъжност началник на сектор „Административно, информационно и финансово обслужване в отдел „Югоизточен“ в ИА“ВКВПД“, с ранг ІІ-ри младши, считано от 11.11.2016 г.

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№10889/02.10.2018 г. от ответника, с  която не възразява да се даде ход на делото в тяхно отсъствие, оспорва се жалбата, и моли да се потвърди обжалваната заповед.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

АДВОКАТ К.: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените при предходното разглеждане доказателства, от които ще се ползваме. Предвид обстоятелството, че при първото разглеждане на делото, заключението на вещото лице беше прието без да е отговорило за всички длъжности, моля да бъде допусната допълнителна експертиза, вещото лице по която да даде заключение след запознаване с материалите по  делото налице ли е трансформация на заеманата от жалбоподателя длъжност като  система, функции, задачи и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика на съответната длъжност при действащата структура на Агенцията съгл. Устройствения правилник и утвърденото от Министъра на отбраната длъжностно разписание към датата на процесната заповед и ако е налице  такава трансформация, да посочи конкретните длъжности, на които съответства като съответно посочи дали същите са били свободни към датата 08.11.2016 година. В предходното заключение тези въпроси са разгледани, но вещото лице не е посочило всички длъжности, които биха съответствали на длъжностната характеристика на жалбоподателя в самата структура на Агенцията. Нямам възражение да бъде същото вещо лице, което е дало първото заключение.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  административната преписка писмени доказателства, съдържащи се в адм.д. №2330/2016г.

 

ДОПУСКА  съдебно-икономическа експертиза  вещото лице по която да отговори на формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  250 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Наталия Карчева, която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесен депозит.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника да формулира  въпроси към допуснатата съдебно-икономическа експертиза, в 7-дневен срок от уведомяването му.

 

 ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.11.2018 година от 13.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: