ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На пети ноември                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1903 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 15.32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЗААРА ТУР“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Д.С. с представено пълномощно на лист 41 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“ – Бургас в ЦУ на НАП, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., днес представя пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.С.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете като доказателство протокол за отпечатване на търговския обект от 27.07.2018г. със серия АА № 0014658 във връзка с определението на съда за спиране на изпълнението.

Във връзка с оспорването ни на констатацията дала основание за издаването на оспорената заповед и във връзка с твърденията ни, водим за разпит един свидетел, който моля да бъде допуснат в днешно съдебно заседание. Това е М.Т.Т., която е сервитьорът, посочен в заповедта, т.е. лицето, което е сервирало на проверяващите.

Други доказателствени искания нямам.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата. Нямам искания за събиране на други доказателства. Няма да представям нови доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представеният в днешно съдебно заседание от адв.С. протокол от 27.07.2018г.

 

ПРИЛАГА към настоящото дело административно дело № 1878/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Доказателственото искане за събиране на гласни доказателства съдът счете за основателно, доколкото биха се изяснили за решаването на делото правни обстоятелства, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият днес свидетел, чиято самоличност снема както следва:

 М.Т.Т. – 20г., българска гражданка, несемейна, неосъждана, работи по трудов договор при жалбоподателя.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Разпит на свидетелката Т.:

Адв.С.: Когато беше извършена проверката през лятото от служители на НАП, какво точно се случи?

Свидетелката Т.: Спомням си, може би в средата на месец юли,  около късния следобед, седнаха двама мъже в ресторанта в моя район на обслужване. Хапнаха, не си спомням точно какво консумираха. След като вече приключиха, ме извикаха и попитаха може ли да видят какво са консумирали до момента и стойността на консумацията. Върнах се, разпечатах служебен бон и им го занесох. Оставих го на масата. Може би минута-две по-късно ме извикаха отново. Попитах дали ще консумират още нещо. Казаха, че не желаят. Попитах дали ще заплатят в брой или с карта. Платиха ми в брой. Не си спомням дали първо ми дадоха парите или първо отидох до фискалното устройство. Извадих фискален бон и се върнах. Не си спомням точно на каква сума им беше сметката. Когато ми заплатиха и оставих рестото, бях вече изкарвала фискален бон. Тогава те се представиха, че са служители на НАП и ме помолиха да ги заведа до фискалното устройство и да изкараме дневен отчет.

След това започна проверката.

 

Адв.С.: Нямам други въпроси. Исках просто да уточним хронологията на нещата.

 

Юрисконсулт Д.: Най-важното не уточнихме – кога е получила парите и кога е издала касовия бон. Нямам въпроси към момичето.

 

СЪДЪТ към свидетелката: Разпечатахте междинен отчет или КЛЕН за отделните продажби до този момент?

 

Свидетелката Т.: Извадихме оборота, дневният отчет. Не мога да отговоря какво са разпечатали. Дойде управителката и започна да се занимава с тях.

Юрисконсулт Д.: По принцип КЛЕН се разпечатва в момента на проверката.

 

Адв.С.: „От фискалното устройство е отпечатан междинен финансов отчет с № 039710/12.07.2018г…“, чета това, което е записано в самата заповед. Този номер не е на междинен финансов отчет, а това е номера на служебния бон, който е издала това момиче. След него идва фискален и всъщност дневният финансов отчет излиза чак след още една продажба. Това е видно от представените от нас копия на лист 25 от делото. Не мога да разбера защо това е посочено като номер на междинен финансов отчет. На този номер съответства номер на служебен бон.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата и отмените оспорената заповед изцяло, при условията на евентуалност - да измените същата в частта й на наложената временна мярка за затваряне на обекта към минималния срок по закон.

Моля за присъждане на разноските, за което представям списък с препис за административния орган.

Моля да ми се даде възможност да представя писмени бележки.

 

Юрисконсулт Д.: Считам, че има извършено административно нарушение. Наложеният срок за запечатване съответства на нарушението. При съставянето на заповедта няма допуснати процесуални нарушения, поради което моля да оставите в сила.

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок, като дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: