ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1903 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.Д., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат М., редовно упълномощена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.В.Д., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат М., редовно упълномощена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.В.Д., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат М., редовно упълномощена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.М.Д., редовно уведомен, не се явява. За нея се явява адвокат М., редовно упълномощена.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен експерт архитект в отдел ГАТИ при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Н.Д., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.К.Д., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.А.С., редовно уведомена, се представлява от адвокат С., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице инж. И.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изследване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

И.Ж.М. – *** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.: При отговора на въпрос № 2 казвате, че с оспорваната виза са предвидени три етажа, те не съответстват на указаните два етажа в действащия ПУП, обаче във визата е предвидено застрояване на две свободно стоящи сгради, а не за етажност. Колко сгради има в ПУП, във визата – една или две?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: В този УПИ сградите са две. По ПУП се предвиждат две сгради. Говорим за урегулирания поземлен имот, не за поземления имот.

АДВОКАТ М.: Разстоянието между тези две сгради спазено ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Не съм го изследвала, тъй като не съм имала такъв въпрос да изследвам отстоянието на сградите. Въпросът беше да изследвам отстоянието от съседните имоти.

Визата предвижда изменение само по височината. Предвижда само изменение на етажност, но не на интензивността, на отстоянието, на височината.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението на вещото лице инж. М..

Нямаме други доказателствени искания.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице инж. М. като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд. Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. М..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Моля да уважите жалбата. Ще представя писмени бележки.

Моля да ни присъдите разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Оспорваната виза е издадена от компетентен орган, съобщена е на всички заинтересовани страни по реда на чл. 140, ал.3 от ЗУТ.

Неоснователно е възражението, че няма искане за издаване на визата от всички съсобственици. Доколкото скицата-виза сама по себе си не учредява права, а очертава параметрите на евентуално бъдещо строителство, затова няма задължение издаването й да бъде поискано от всички съсобственици на имота. Поради това, моля да потвърдите акта като законосъобразен и да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

АДВОКАТ С.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. С оглед събраните доказателства по делото, най-вече изслушаното в днешно съдебно заседание заключение, става ясно, че от конфигурацията на сградата така, като е дадена от изменението на Подробния устройствен план от 1995 г.  като местонахождение в имота и височина на допустима застройка, не се променя с настоящата скица-виза. Изменението касае етажността само в рамките на този допуснат с ПУП застроителен обем. Именно и поради това в настоящия случай скицата с виза се явява задължителна по смисъла на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, защото попада в хипотезата на чл. 134, ал. 6 от ЗУТ, съгласно която хипотеза се предвиждат условията и предпоставките за допускане на подобен род строителство.

Възложител е само доверителката ми, а не останалите заинтересовани лица с права в имота така, както са упоменати по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, на които се дължи обявяване на подробни устройствени планове.

Моля да отхвърлите жалбата, да оставите процесната скица-виза в сила и да ми присъдите направените разноски по делото, за които представям списък.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните седемдневен срок от днес за представяне в писмен вид на допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: