ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети октомври                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1903 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.Д., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат М., редовно упълномощена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.В.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат М., редовно упълномощена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.В.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат М., редовно упълномощена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.М.Д., редовно призован, не се явява. За нея се явява адвокат М., редовно упълномощена.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен експерт архитект в отдел ГАТИ при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Н.Д., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.К.Д., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.А.С., редовно уведомена, се представлява от адвокат С., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата така, както е предявена. Самата жалба е срещу виза за проектиране на триетажно застрояване в поземлен имот с идентификатор 07079.611.80. Уточнявам петитума –да бъде отменена издадената виза за проектиране на триетажно застрояване в поземлен имот с идентификатор 07079.611.80 по Кадастралната карта на гр. Бургас, кв. 103 за ЦГЧ, по съображенията, изложени в самата жалба. Няма искане за издаване на виза за проектиране от всички съсобственици на целия УПИ, съдържащ 543 кв. м. Това е УПИ ХІV-1202, 1203 в кв. 103 по плана на ЦГЧ гр.Бургас. Искането за издаване на виза е направено единствено от съсобственика Е.С.. По отношение на посоченото от мен УПИ няма извършена реална делба, собствеността е в идеални части.

Считам, че за изпълнение на тази процедура така, както е поискана от заинтересованата страна, следва да бъдат уведомени и собствениците на съседните парцели. Аз твърдя, че такова не е извършвано и за съседните парцели на УПИ-то. Има намалени отстояния от съседните парцели.

Моля да бъде допуснато назначаването на съдебно-техническа експертиза, която, след като се запознае с документите в община Бургас, актуални към обжалваната виза, да даде отговор на следните въпроси: По отношение на съседните парцели спазено ли е законоустановеното изискване за отстояние и сегашното фактически колко е за парцела, по отношение  на който е издадена визата за проектиране? Предвидената с оспорената виза етажност съответства ли на изискванията на действащия към момента подробен устройствен и застроителен план за процесния УПИ.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат представените с административната преписка доказателства. Моля като доказателства да приемете извадка от частичен квартално-застроителен силуетен план, който е одобрен със заповед 1991/06.10.1995 г. Видно от представения  план, в имота е предвидено второ застроително петно, за което е издадена настоящата виза. Затова считам, че оспореният административен акт е издаден при спазване на всички показатели, предвидени в този план.

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, оспорвам жалбата като изцяло неоснователна. По отношение на доказателствените искания, придържам се към документите, които са представено от община Бургас и моля да бъдат приобщени към доказателствата по делото.

Представям два нотариални акта, от които изрично е видно кои са лицата, възложители по отношение на това заявление.

Наред с това моля да изискате от община Бургас заповедта, с която е изначално одобрен подробния устройствен план, както и последващите му изменения.

АДВОКАТ М.: Нямам възражение да бъдат приети.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези представени от пълномощниците на ответника и на заинтересованата страна С..

Като основателно следва да бъде уважено искането на пълномощника на жалбоподателите за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на формулираните от пълномощника въпроси.

Съдът намира за неоснователно искането на адвокат С. да бъде задължена община Бургас да представи всички актове, с които е одобрен и впоследствие изменян ПУП за процесното УПИ, тъй като законосъобразността на оспорената виза за проектиране следва да се преценява съобразно предвижданията на действащия към датата на издаване на тази виза план.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от пълномощниците на ответника и на заинтересованата страна С. – извадка от частичен квартално-застроителен силуетен план; заповед №1991/06.10.1995 г.; акт за резултатите от обявяването на заповедта; нотариален акт № 145/2016 г. и нотариален акт № 137/1997 г.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от адвокат М. в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на  вещото лице, в размер на 300 лева, които да се внесат от жалбоподателите в 14-дневен срок от днес.

Вещото лице ще бъде определено в закрито съдебно заседание след внасяне на определения депозит.

ОТХВЪРЛЯ искането на адвокат С. да бъде задължена община Бургас да представи всички актове, с които е одобрен и впоследствие изменян ПУП за процесното УПИ.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.01.2018 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК. Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: