ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,04.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: К.Л.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1903 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Т.Б.Г. и Г.Б.Г., редовно призовани, не се явяват. За тях се явява представител по пълномощие адв.С., надлежно преупълномощен от Б.Г.Г. – баща на двамата жалбоподатели, който представя пълномощни, с които жалбоподателите са упълномощили Б.Г. и пълномощно за преупъномощаване.

За ответника началник на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Бургас, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата страна Община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт З.Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованата страна Б.Г.Г., редовно призован, се явява лично.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Т.Б.Г. и Г.Б.Г.,***, срещу заповед № КД-14-02-225/14.02.2012г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, с  която е допуснато изменение на кадастралния регистър към одобрената със заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на ИД на АГКК кадастрална карта на гр.Бургас по отношение на самостоятелни обекти с идентификатори № 07079.617.95.1.30 и № 07079.617.128.34.

 

         Адв.С.: Поддържам жалбата. Моля да приемете приложената административна преписка.

         Допълнително представям и моля да приемете като доказателство по делото решение по гражданско дело № 392/1999г. на Бургаски районен съд, с което заповедта, която касае изземването на процесните имоти, е прогласена за нищожна, поради което считаме, че не е налице законово основание за придобиване на собственост в полза на общината.

         С оглед становището на ответната страна ще ангажирам други доказателства.

 

         Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата. Считам същата на първо място за недопустима, тъй като в представеното днес решение, в мотивите си съдът е посочил разпоредбата, по силата на която получените в обезщетение жилища стават държавна собственост. В последствие чл.5, ал.1 от ЗВСОНИ, 1999г. тази разпоредба е променена и думата от „държавни” е заменена с „общински жилища”. Поради това считам, че нямат легитимно право на собственост. Ако счете, че жалбата е допустима, то оспорвам същата като неоснователна.

         На този етап нямам доказателствени искания.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.Г.: Няма да соча доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателите решение от 02.08.1999г. по административно дело № 392/1999г. по описа на Бургаски окръжен съд.

         ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на лист 103 от делото.

 

С оглед становището на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

Адв.С.: Моля, да уважите жалбата, като отмените обжалваната заповед, като считам същата за незаконосъобразна. На първо място, допуснати са процесуални нарушения по нейното издаване, тъй като доверителите ми в качеството на заинтересовани страни не са били уведомени за започналото административно производство. На второ място, по същество същата е незаконосъобразна, тъй като заповедта на смета на Община Бургас е прогласена за нищожна, т.е. заповедта, която е послужила за основание за издаването на Акта за общинска собственост е прогласена за нищожна от съда, поради което при оспорване наличието на имуществено право, би могла да бъде решена предварително. В тази връзка считам заповедта за незаконосъобразна и моля да я отмените изцяло.

 

Юрисконсулт Р.: Моля, да отхвърлите жалбата като недопустима, евентуално като неоснователна, като сме изложили доводи за недопустимост по същество. Считам, че представените Актове за общинска собственост, които са съставени и вписани в Службата по вписванията легитимират Община Бургас като собственик.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.Г.: Моля съдът да отхвърли заповедта на директора на кадастъра.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: