ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.11.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 1902 по описа за 2017 година.                    

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Голдън стар“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.И.А. - Компания“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на Община Несебър, редовно призован, се представлява от юк. Н., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

юк. Н.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото е постъпило заявление с вх. № 11804/07.11.2017 г. от процесуалния представител на двете дружества-жалбоподатели, в което изрично е заявено, че във връзка с разпореждането на съда, дадено в предходно съдебно заседание, същите не поддържат формулираното в жалбата доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза.

Съдът докладва, че по делото е постъпило становище с вх. № 11796/07.11.2017 г. от процесуалния представител на ответника, в което отново е изразено твърдение, че искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза се явява неоснователно и недопустимо.

 

юк. Н.: Жалбата е изцяло неоснователна. Поддържам направеното становище в писмена молба, а именно, че доказателственото искане в жалбата на двете дружества-жалбоподатели е неоснователно и неотносимо. Моля съда да не допуска съдебно-техническа експертиза.

Моля да приемете изпратена по делото административна преписка. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът, като взе предвид изричното изявление на жалбоподателите, че оттеглят заявеното в сезиращата съда жалба доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, както и като взе предвид липсата на допълнително формулирани доказателствени искания, както от страна на жалбоподателите, така и от страна на ответния административен орган по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

юк. Н.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите подадената жалба като неоснователна. Считам, че не са налице твърдените в нея пороци. Заповедта е издадената от компетентен орган, в обхвата на неговите правомощия съгласно чл. 223, ал. 1, т. 6 във вр. с чл. 178, ал. 6 зут. Спазена е предвидената от закона форма. Не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Правилно е приложен материалният закон и е спазена целта на закона. Това се потвърждава и от събраните по делото доказателства. Процедурата е разписана в чл. 178, ал. 6, като при изпълнението й от административния орган са спазени специалните административнопроизводствени правила. Началото на процедурата е поставена със съставянето на Констативен акт № 34 от 14.06.2017 г. Същият е съставен от компетентни длъжностни лица и в него е обективирано фактическото положение. При извършения оглед на място е установено, че процесният строеж, подробно описан в Констативния акт и в Заповедта, се ползва от Г.И.А. - Компания“ ЕООД без да е въведен в експлоатация по надлежния ред, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 178, ал. 1 зут. Въз основа на така съставения Констативен акт е издадена и обжалваната Заповед. Безспорно от събраните по делото доказателства се установява, че за процесния строеж не е издавано Удостоверение за въвеждане в експлоатация и че същият се ползва с търговско предназначение. В хода на административното производство преди издаване на оспорената заповед действително е постъпило възражение от „Голдън стар“ ЕООД, входирано под №  H2-кс-5171, с което са представени копия на разрешение за строеж ,удостоверение на АГКК,заповед на АГКК, искане за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация и удостоверение за въвеждане в експлоатация.  Това възражение е подробно обсъдено в заповедта и макар допустимо като подадено в законовия срок е прието за  неоснователно от административния орган, тъй като тези копия на документи, представени с него, се отнасят не до процесния строеж, а до ЗОХ - бистро с идентификатор 51500.505.131.2, към което заведение функционално е свързан строежът, предмет на проверката, а именно – пристройка, функционално свързана и с предназначение за търговска площ към ЗОХ – бистро. Изискуемото по закон Удостоверение за въвеждане в експлоатация за процесния строеж не е представено нито по време на административното производство, нито в съдебното. Жалбоподателите не ангажират доказателства, които да оборят удостоверените в хода на административното производство факти, а именно ползване на строеж - пристройка, функционално свързана и с предназначение за търговска площ към ЗОХ – бистро преди същият да е въведен в експлоатация по надлежния ред. Предвид изложеното моля да отхвърлите жалбата срещу Заповед № 1377 от 05.07.2017 г. на кмета на Община Несебър като неоснователна и да потвърдите заповедта. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: