ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 24.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1902 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Голдън стар“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.И.А.-Компания“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на Община Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

 

С оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от  Голдън стар“ ЕООД и Г.И.А.-Компания“ ЕООД против Заповед № 1377/05.07.2017 г. на кмета на Община Несебър, с която на основание чл. 178, ал. 6, във вр. с чл. 178, ал. 1 от ЗУТ е постановена забрана на достъпа и ползването на строеж „Пристройка функционално свързана и с предназначение за търговска площ към „Заведение за обществено хранене-бистро“, находящ се в поземлени имоти с идентификатори 51500.505.131 и 51500.505.132 по КККР на гр. Несебър, без да е въведен в експлоатация по установения ред.

 

Съдът като установи, че в сезиращата съда жалба има формулирано искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на конкретно поставени в жалбата въпроси и предвид липсата на процесуален представител на двете дружества-жалбоподатели счита за нужно да предостави възможност на жалбоподателите в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението, изрично да заявят дали поддържат така формулираното доказателствено искане.

С оглед горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

предоставя възможност на жалбоподателите в 14-дневен срок от получаване на съобщението изрично да заявят дали поддържат формулираното в жалбата доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на конкретно формулирани въпроси. В случай, че такова уточнение не бъде направено в указания от съда срок, съдът следва да реши спора съобразно ангажираните до момента писмени доказателства.

По изложеното съображение  и с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.11.2017 г. от 14,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: