ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,27.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми януари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1902 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.И.М., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощена с представено пълномощно.

За ответника началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

За заинтересованата страна „Мефодий” ЕООД, редовно призована, се явява представител по пълномощие адвокат Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Явява се вещото лице Д.С..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза е постъпило на 19.01.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Д.С.С., 47г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Във връзка с отговора на въпрос 1 – отговарят ли координатите на регулационният план в община Несебър с тези, които са подадени към кадастрална карта.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Координатите за УПИ ХІ-735 от кадастралния и регулационен план отговарят на тези, които са предложени за промяна в кадастрална карта. Само за този имот отговарят. За другия имот, който е УПИ Х-734 тези координати в северната граница на имота, не отговарят на тези по регулационния план. Приложила съм скица на стр.2 . На северния ъгъл се вижда червена линия, това е линията по регулационен план. А кадастралната карта в момента е по черната линия и така е в предложението за промяна. Предложението за промяна на кадастралната карта касае границата между двете УПИ-та. Тя е по регулационния план. Досега не е била по регулационния план.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Казвате, че в оспорената заповед имота е посочен като 823 кв.м, а в същото време имота е 990 кв, а по тази граница е 1 000кв.м. Това не засяга ли квадратурата на имотите, получава се разлика?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Разликата в квадратурата от 130 кв.м е доста, не би трябвало да има разлика от 130 кв.м.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Откъде се получава разликата в координатите, възможно ли е да се получи от северната граница?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Тази разлика от 130 кв.м може да се получи първо от разликата в северната част, второ и от начина на изчисляване на квадратурата, когато е издаван документа за собственост, който е по регулационния план, а не по кадастралния. Или може да е получена по две причини, едната е грешки в изчисление на площите и втората е разликата горе, между регулационната и кадастралната карта, за която говорихме.

Ако можехме да видим документите за собственост на жалбоподателя, може да са дадени в кой период е изготвен, отразен и по кой план.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Не би ли следвало, когато се нанася промяна в кадастрална карта, промяната да се отразява и на двете съседни УПИ-та, а не само на едното?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. - Промяната на кадастрална карта е възложена от собствениците на УПИ ХІ, и е отразено на съседното на УПИ ХІ – УПИ Х. Останалите граници, които не граничат с УПИ ХІ не се променят.

Промяната на кадастрална карта е инициирана от собственици на УПИ-ХІ и понеже то граничи с УПИ Х, но УПИ-Х не е изчистено от всичките си страни, така както трябва да бъде.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Координатите на УПИ Х са грешни, така ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – В кадастрална карта е отразено състоянието на място, такова каквото е, отразено е, когато е изработвана кадастрална карта, а в обжалваната заповед за северната част не се коментира границата. 

 

Съдът предявява на страните схемата на л.62 от заключението  

 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Фактическото положение между двата имота не е било отразено нито с кадастрална карта преди изменението с процесната заповед, нито с процесната заповед. На скицата на л.62 със зелено съм посочила какво е фактическото положение към момента. С черно съм посочила границата между имотите според кадастрална карта до издаване на процесната заповед, а със син контур съм посочила границата на имотите според обжалваната заповед.

 

АДВОКАТ П. – Нямам повече въпроси.

АДВОКАТ Г. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит .

Да се издаде РКО, след представяне на справка-декларация.

 

АДВОКАТ П. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ Г. – Няма да соча други доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П. – Моля, да отмените заповедта на началника на СГКК Бургас като несъобразна по изложените в жалбата съображения. Видно от изслушаната и приета съдебно-техническа експертиза, регулацията и фактическата обстановка не отговарят на исканата промяна, не са съобразени координатите на двата имота, които са засегнати от промяната. Нещо повече, видно от административната преписка, заинтересованото лице „Мефодий” ЕООД не е искала промяната такава, каквато е отразена в оспорената заповед, подадено е искане за отразяването на 990 кв.м, а не на 1 000кв.м, както е по заповедта. И с влизането в сила на обжалваната в настоящия спор заповед, ще бъде нарушено материалното право на страните, както на жалбоподателя, така и на заинтересованата страна и мисля, че и двете страни ще са затруднени от нанасянето на измененията на кадастрална карта, която да не отговаря на реално положение и на документа за собственост на двете страни.

АДВОКАТ Г. – Желаехме заповедта да остане в сила, но след като се изслуша заключението на съдебно-техническата експертиза относно разликата от 10 кв.ми тази към настоящия момент, отразена в кадастралната карта, то разликата между 990кв.м и 823кв.м, няма как да бъде резултат на методите на изчисление към регулационния план и настоящия, поради което и за нас също е в регрес да бъде направено ново пречертаване, при което ние да получим реално 990 кв.м и в този смисъл не оспорвам вече жалбата.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: